Правила надання сервісу «Аудиторії»

Цей документ є чинним, якщо розміщений за адресою: https://yandex.ua/legal/audience_tos.

Дата розміщення: 27 червня 2016 р.

Дата набрання чинності: 27 червня 2016 р.

Ці Правила надання сервісу «Аудиторії» (далі – Правила) регулюють порядок надання Яндексом сервісу «Аудиторії» на викладених нижче умовах.

1. Терміни та визначення

1.1. У цих Правилах використовуються такі терміни та визначення:

Сервіс «Аудиторії», Сервіс – онлайн-сервіс, доступний Клієнтові за адресою https://audience.yandex.ua і призначений для завантаження Даних Клієнта, їх технічної обробки Яндексом, використання результату обробки Даних Клієнта під час показу користувачам мережі Інтернет таргетованої реклами для отримання Клієнтом інформаційно-статистичної інформації щодо завантажених Даних Клієнта, а також для надання доступу до таких даних третім особам у порядку та на умовах, встановлених цими Правилами, але не обмежуючись цим.

Сегмент – група Даних Клієнта, що використовується з метою розміщення та керування розміщенням таргетованої реклами у мережі Інтернет, сформована виходячи з інтересів, груп інтересів та інших результатів аналізу поведінки Користувачів у мережі Інтернет, але не обмежуючись цим.

Клієнт – будь-яка особа, яка використовує Сервіс відповідно до цих Правил.

Клієнтський інтерфейс – програмний веб-інтерфейс, доступний Клієнтові після авторизації з використанням логіна та пароля Клієнта на Яндекс.ua або прикладних програм для віддаленої взаємодії з Клієнтським інтерфейсом, у тому числі через API Сервісу, який надає Клієнтові можливість віддаленої взаємодії із Сервісом, включаючи такий функціонал, але не обмежуючись ним: завантаження Даних Клієнта, керування такими Даними Клієнта, отримання інформаційно-статистичних даних щодо завантажених Даних Клієнта.

Користувач – будь-яка особа, що є відвідувачем інформаційних ресурсів у мережі Інтернет та/або користувачем програм для ЕОМ (у тому числі програм для мобільних пристроїв).

Дані Клієнта – знеособлені дані про Користувачів, включаючи дані про інтереси і поведінку Користувачів у мережі Інтернет, але не обмежуючись цим, які можуть бути згруповані у профілі, Сегменти та/або іншим чином, можливість завантаження яких на Сервіс надається Клієнтові відповідно до цих Правил.

Дані статистики Яндекса – дані систем автоматизованого обліку інформації, що належать Яндексу, доступні Клієнтові через Клієнтський інтерфейс, які у тому числі можуть містити (залежно від призначення системи обліку) відомості щодо завантажених Даних Клієнта та інші відомості стосовно взаємодії Сторін в електронному вигляді.

Яндекс.ua – інформаційні ресурси Яндекса, розміщені у мережі Інтернет за адресами у домені yandex.ua.

1.2. У Правилах можуть бути використані терміни, не визначені у п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється згідно із текстом Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті Правил слід керуватися насамперед тлумаченням терміна, визначеним законодавством України, у разі відсутності такого терміна у законодавстві України – тлумаченням терміна, доступним у відповідному тематичному розділі сайту www.yandex.ua, а у разі відсутності такого терміна у такому розділі сайту – тлумаченням терміна, що є загальноприйнятим у мережі Інтернет.

1.3. Якщо інше не передбачено цими Правилами, усі положення цих Правил, які так чи інакше регулюють завантаження на Сервіс, передачу, надання доступу, групування та будь-яке інше використання Даних Клієнта, а також усі права, обов'язки і відповідальність Клієнта та/або Яндекса, що випливають із цього, поширюються відповідно на Сегменти та інші способи групування Даних Клієнта.

2. Загальні положення та обов'язкові документи

2.1. Використання Клієнтом Сервісу регулюється цими Правилами, а також іншими документами Яндекса, включаючи, але не обмежуючись:

  • «Угоду користувача сервісів Яндекса», розміщену за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Політику конфіденційності», розміщену за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential;

  • інші документи та угоди, у тому числі ті, що регулюють надання Яндексом послуг, пов'язаних із розміщенням рекламних матеріалів Клієнта у мережі Інтернет та/або з наданням Клієнтові доступу до систем Яндекса з метою керування розміщенням рекламних матеріалів Клієнта у мережі Інтернет, а також умови використання API Сервісу.

Описані у цьому п. 2.1 документи надалі іменуватимуться як Регулювальні документи.

2.2. Клієнт зобов'язаний ознайомитися з усіма Регулювальними документами, а також дотримуватися положень таких документів. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Клієнт вважається таким, що прийняв ці Правила, а також умови Регулювальних документів у повному обсязі, без будь-яких застережень та/або винятків. У разі незгоди Клієнта з будь-якими із положень зазначених Правил або Регулювальних документів Клієнт не має права використовувати Сервіс.

2.3. Яндекс має право будь-коли, не попереджаючи Клієнта, змінити умови цих Правил, а також Регулювальних документів. Чинну редакцію цих Правил розміщено за адресою: https://yandex.ua/legal/audience_tos. Ризик неознайомлення із новою редакцією Правил та Регулювальних документів бере на себе Клієнт, продовження користування Сервісом після змінення Правил або Регулювальних документів вважається згодою із їх новою редакцією.

2.4. У разі якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни до цих Правил у порядку, передбаченому п. 2.3 цих Правил, із якими Клієнт не згоден, він зобов'язаний припинити використовувати Сервіс.

3. Надання Сервісу

3.1. Яндекс надає Клієнтові технічну можливість взаємодіяти із Сервісом, включаючи, але не обмежуючись:

3.1.1. Надання віддаленого доступу до Сервісу.

3.1.2. Дозвіл завантажувати на Сервіс Дані Клієнта (як у формі Сегментів, так і в іншій формі, дозволеній Яндексом).

3.1.3. Дозвіл керувати завантаженими та обробленими Даними Клієнта із використанням Сервісу, включаючи, але не обмежуючись, шляхом надання доступу до Даних Клієнта третім особам (у порядку та на умовах, установлених цими Правилами), а також шляхом вирахування, додавання, перетину, зміни, видалення завантажених на Сервіс Даних Клієнта (як у формі Сегментів, так і в іншій формі, дозволеній Яндексом).

3.1.4. Дозвіл отримувати інформаційно-статистичні відомості щодо завантажених Даних Клієнта.

3.1.5. Можливість використовувати Сервіс іншим способом і з метою, що не суперечить цим Правилам.

3.2. Доступ до Сервісу здійснюється Клієнтом за умови авторизації Клієнта (введення Клієнтом логіна і пароля Клієнта на Яндекс.ua) через Клієнтський інтерфейс або з використанням прикладних програм для віддаленої взаємодії з Клієнтським інтерфейсом, у тому числі через API Сервісу, при цьому:

3.2.1. Клієнт самостійно несе відповідальність за збереження та конфіденційність логіна і пароля Клієнта, які використовуються Клієнтом для здійснення доступу до Клієнтського інтерфейсу (у тому числі з використанням прикладних програм для віддаленої взаємодії з Клієнтським інтерфейсом, включаючи доступ через API Сервісу).

3.2.2. Усі дії, здійснені через Клієнтський інтерфейс із використанням логіна і пароля Клієнта (в тому числі з використання прикладних програм для віддаленої взаємодії з Клієнтським інтерфейсом, включаючи доступ через API Сервісу), вважаються здійсненими Клієнтом.

3.2.3. Яндекс не несе відповідальності за несанкціоноване використання логіна і пароля Клієнта третіми особами, у тому числі під час надання доступу до Сервісу третім особам у порядку, встановленому п. 3.2.4 цих Правил. У разі якщо Клієнт обґрунтовано припускає, що конфіденційність доступу до зазначених даних порушено чи може бути порушено, він зобов'язаний негайно повідомити про це Яндексу та вжити заходів для запобігання несприятливих наслідків такого порушення.

3.2.4. Клієнт має право надати доступ до Даних Клієнта (у тому числі у формі Сегментів), а також Даних статистики Яндекса щодо таких Даних Клієнта третім особам із дотриманням таких умов:

3.2.4.1. Клієнт зобов'язується відповідати за дії (бездіяльність) третіх осіб, пов'язані з використанням такими особами Даних Клієнта (у тому числі у формі Сегментів), як за свої власні.

3.2.4.2. За будь-яких обставин доступ до Даних Клієнта, а також Даних статистики Яндекса надається третім особам в обсязі, що не перевищує обсяг прав самого Клієнта, при цьому обсяг доступу для третіх осіб визначається Яндексом на власний розсуд.

3.2.4.3. Яндекс не надає жодних гарантій щодо використання такими третіми особами Даних Клієнта, а також Даних статистики Яндекса, включаючи, але не обмежуючись ними. Яндекс не гарантує, що всі Дані Клієнта, а також Дані статистики Яндекса будуть доступні таким третім особам в обсязі та на умовах, передбачених цими Правилами.

3.2.4.4. Клієнт зобов'язується самостійно та власним коштом урегулювати усі питання, пов'язані із наданням доступу до Даних Клієнта і Даних статистики Яндекса третім особам (включаючи укладання (якщо застосовно) відповідного договору або іншої угоди, що регулює надання доступу третій особі, але не обмежуючись цим), а також відшкодувати Яндексу усі збитки, яких може зазнати Яндекс у зв'язку із діями (бездіяльністю) таких третіх осіб.

3.3. У разі якщо сукупність Даних Клієнта та/або Сегментів є об'єктом виключних прав (наприклад, бази даних), то з метою належного надання Сервісу Клієнтові Клієнт надає Яндексу право використовувати Дані Клієнта (як у формі Сегментів, так і в іншій формі) на умовах простої (невиключної), безоплатної ліцензії, що діє на території всього світу, протягом усього строку дії виключного права із правом субліцензування і не передбачає жодних додаткових виплат і надання звітів про використання ліцензії всіма способами, передбаченими чинним законодавством, включаючи такі шляхи, але не обмежуючись ними: вилучення, пошук, обробка, аналіз, відтворення, переробка, технічна інтеграція, комбінування, асоціювання та/або зіставлення з будь-якими даними та/або інформацією, що належить Яндексу та/або перебуває у розпорядженні Яндекса, а також здійснення інших дій, не заборонених цими Правилами, Регулювальними документами та/або чинним законодавством.

3.4. Клієнт зобов'язується:

3.4.1. Під час формування Даних Клієнта та/або Сегментів отримувати усі необхідні та передбачені чинним законодавством згоди Користувачів і дозволи на використання, обробку та/або знеособлення даних про Користувачів, включаючи відомості про їхні інтереси та поведінку в мережі Інтернет, але не обмежуючись цим, а також використання таких даних у складі Даних Клієнта і використання таких даних Яндексом та/або Клієнтом.

3.4.2. Не включати до складу Даних Клієнта будь-які відомості, інформацію та/або матеріали, що порушують права Користувачів та/або третіх осіб (включаючи інтелектуальні права, але не обмежуючись ними) або містять шкідливі та/або шпигунські програмні коди.

3.4.3. Нести у повному обсязі відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства і прав третіх осіб (включаючи інтелектуальні права, але не обмежуючись ними), позбавляючи Яндекс, його субпідрядників, працівників, партнерів та/або контрагентів будь-яких претензій з боку третіх осіб (включаючи Користувачів, замовників і клієнтів Яндекса, а також уповноважених державних органів) щодо Даних Клієнта та/або Сегментів.

3.5. Клієнт має право на доступ до Даних статистики Яндекса у порядку і на умовах, передбачених цими Правилами, а також на додаткових умовах, які можуть бути узгоджені Яндексом і Клієнтом у робочому порядку (електронною поштою або через Клієнтський інтерфейс).

3.6. Клієнт визнає, що у цілях цих Правил, у тому числі з метою визначення обсягу використання Даних Клієнта, використовуються виключно Дані статистики Яндекса. Яндекс не несе відповідальність за будь-які невідповідності й розбіжності між Даними статистики Яндекса і даними статистики Клієнта та/або будь-яких третіх осіб.

3.7. Яндекс зобов'язується вживати всіх розумно необхідних заходів для того, щоб Сервіс був доступним у режимі 24/7/365. При цьому Яндекс має право тимчасово припинити надання Сервісу з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню Сервісу, на час усунення таких причин.

3.8. Сервіс надається Яндексом «як є», тобто:

3.8.1. Яндекс не гарантує безперебійної і безпомилкової роботи обладнання та програмного забезпечення Яндекса, що використовуються для надання Сервісу, як загалом, так і окремих їх компонентів та/або функцій.

3.8.2. Клієнт повністю погоджується із технічними критеріями надання Сервісу, при цьому Клієнт погоджується з тим, що такі технічні критерії можуть бути встановлені та змінені Яндексом в односторонньому порядку без попередження Клієнта.

4. Гарантії

4.1. Клієнт засвідчує та гарантує, що:

4.1.1. Клієнт володіє усіма правами та повноваженнями, необхідними для використання Сервісу.

4.1.2. Дані Клієнта є знеособленими та не дозволяють ідентифікувати конкретного Користувача.

4.1.3. Дані Клієнта є повними, достовірними, актуальними та функціонально придатними для їх завантаження на Сервіс, а також їх використання відповідно до цих Правил.

4.1.4. У разі якщо сукупність Даних Клієнта та/або Сегментів є об'єктом виключних прав (наприклад, бази даних), то Клієнту належить виключне право або Клієнт є ліцензіатом на умовах виключної ліцензії стосовно Даних Клієнта, а також Клієнтом отримані всі необхідні права та згоди на надання Яндексу прав використання Даних Клієнта, а їх використання Яндексом відповідно до цих Правил не порушує права третіх осіб (включаючи інтелектуальні права, але не обмежуючись ними).

4.1.5. Клієнтом належним чином отримані усі необхідні та передбачені чинним законодавством згоди Користувачів і дозволи на використання та знеособлення даних про Користувачів, включаючи відомості про їхні інтереси та поведінку в мережі Інтернет, але не обмежуючись цим, а також використання таких даних у складі Даних Клієнта та/або Сегментів.

4.2. Клієнт погоджується і визнає, що:

4.2.1. Послуги з надання Сервісу, здійснювані Яндексом, є послугами виключно технічного характеру, пов'язані з технічною обробкою інформації з використанням програмного забезпечення, обладнання та технологій Яндекса.

4.2.2. Усі відносини, пов'язані з наданням Яндексом Клієнтові будь-яких рекламних, технічних та інших послуг, пов'язаних із розміщенням та/або керуванням розміщенням рекламних матеріалів Клієнта у мережі Інтернет, регулюються відповідними договорами, що укладаються між Яндексом і Клієнтом та/або Клієнтом і третіми особами (агентами або комісіонерами).

5. Відповідальність та обмеження відповідальності

5.1. У разі якщо порушення Клієнтом гарантій, наведених у розділі 4 цих Правил, або інше недотримання Клієнтом цих Правил:

5.1.1. Призвело до неможливості надання або неналежного надання Яндексом будь-яких рекламних, технічних та/або інших послуг Клієнтові (а також третім особам, яким надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами), то Клієнт відмовляється від будь-яких претензій, пов'язаних із такою неможливістю надання або неналежним наданням таких послуг Яндексом, а також зобов'язується забезпечити відмову від претензій третіми особами, яким надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами. При цьому Яндекс не несе ніякої відповідальності перед Клієнтом і такими третіми особами за відповідну неможливість надання або неналежне надання послуг.

5.1.2. Стало підставою для пред'явлення Яндексу претензій, позовів та/або приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб (але не обмежуючись цим) (далі – Претензії), то Клієнт зобов'язується на вимогу Яндекса негайно надати йому всю необхідну і запитувану Яндексом інформацію, що стосується підстав виникнення Претензій, сприяти Яндексу у врегулюванні таких Претензій, а також відшкодувати реальний збиток (включаючи судові витрати та розумні витрати на оплату послуг юридичних консультантів, витрати на сплату штрафів і пені), заподіяні Яндексу унаслідок пред'явлення таких Претензій.

5.2. Яндекс залишає за собою право будь-коли без попереднього повідомлення Клієнтові призупинити або припинити доступ до Сервісу для Клієнта (або третьої особи, якій надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами) у разі, якщо Клієнт (або третя особа, якій надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами) порушує ці Правила або вимоги чинного законодавства.

5.3. Яндекс за жодних обставин не несе відповідальності за:

5.3.1. Відповідність (невідповідність) Сервісу, а також результатів використання Сервісу Клієнтом будь-яким цілям Клієнта (а також третіх осіб, яким надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами), у тому числі цілям Клієнта (а також третіх осіб, яким надано доступ до Даних Клієнта у порядку, передбаченому цими Правилами), пов'язаних із розміщенням та/або керуванням розміщенням рекламних матеріалів у мережі Інтернет.

5.3.2. Будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду, та/або втрату інформації Клієнта та/або третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачити можливість таких збитків чи ні.

5.3.3. Неможливість використання Сервісу через: а) будь-які неполадки у мережі Інтернет, її частинах та/або сегментах, б) дії/бездіяльність операторів мереж зв'язку (провайдерів), в) несправності в обладнанні та/або програмах для ЕОМ, що використовуються Клієнтом для доступу до Сервісу.

6. Інші положення

6.1. Усі питання та претензії, пов'язані із використанням/неможливістю використання Сервісу, мають бути надіслані на адресу: https://yandex.ua/support/audience/troubleshooting/start.xml.