Угода про інформаційну співпрацю

Цей документ є перекладом Угоди про інформаційну співпрацю українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди про інформаційну співпрацю та цим перекладом лише російська версія Угоди про інформаційну співпрацю має юридичну силу. Російська версія Угоди про інформаційну співпрацю розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/auto_cooperation/?lang=ru.

Російська Федерація,

місто Москва.

Дата розміщення: 15 березня 2011 р.

Дата набуття чинності: 15 березня 2011 р.

Цей документ є пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») укласти Угоду про інформаційну співпрацю (далі — «Угода») з питань інформаційної співпраці в мережі інтернет відповідно до цілей і предмета, викладених нижче.

1. Терміни та визначення, що використовуються в Угоді

1.1. У цілях цієї Угоди нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Партнер — особа, що є стороною Угоди з моменту її укладення та здійснює інформаційну співпрацю з Яндексом відповідно до цілей та умов Угоди.

Дані — інформація загальнодоступного характеру будь-яких типів і форм подання (тексти, ілюстрації, фото, графіка, аудіо-/відеоматеріали, контактні та інші дані Користувачів тощо), розміщена Користувачами на Сайті джерела Даних, відносно якої Партнером здійснюється експорт Даних у цілях, порядку та на умовах Угоди.

Сайт джерела Даних — інформаційні ресурси Партнера в мережі інтернет.

Оголошення — форма подання Даних на Сайті джерела Даних.

Користувачі — особи, які є відвідувачами інформаційних ресурсів у мережі інтернет.

Яндекс.ру — інформаційні ресурси Яндекса в мережі інтернет.

Яндекс.Авто, служба Яндекс.Авто — розміщена на Яндекс.ру служба автоматичної обробки та систематизації оголошень автомобільної тематики, доступна в мережі інтернет за адресою: http://auto.yandex.ru/.

Адреса гіперпосилання — включена у вигляді гіперпосилання в розміщувані на Яндекс.ру та/або відтворювані іншими способами згідно з Угодою Дані (фрагменти Даних) або в адресу Сайту джерела Даних, що їх супроводжує, для звернення за цією адресою Користувачів, яким надано можливість ознайомлення з Даними.

Експорт Даних — створення Партнером умов для оперативного індексування Яндексом Даних з використанням пошукових технологій служби Яндекс.Авто в порядку та на умовах, визначених Угодою.

Індексування Даних — процес розпізнавання, автоматичної обробки та створення індексу Даних відповідно до їх змісту, який здійснюється за допомогою автоматизованих програмних засобів служби Яндекс.Авто, що забезпечує внесення, облік і зберігання Даних у Базах Даних Яндекса в цілях забезпечення можливостей включення Даних у процеси обміну інформацією в мережі інтернет і доступу користувачів до Даних.

Бази Даних Яндекса — сукупність усіх Даних, відносно яких здійснено Експорт та Індексування Даних.

XML — формат подання даних «XML — Extensible Markup Language» (розширювана мова розмітки), що дозволяє здійснювати обробку та оформлення даних, у тому числі за допомогою програмних засобів, відповідно до потреб і завдань їх подальшого використання.

1.2. В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Угоди. У цьому випадку тлумачення терміна здійснюється відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Угоди слід керуватися тлумаченням терміна, що склалося в мережі інтернет.

2. Цілі та завдання Угоди

2.1. Цілями співпраці Сторін відповідно до Угоди є розвиток технологій пошуку та обміну тематичною інформацією в мережі інтернет, розширення можливостей зручного та оперативного доступу необмеженого кола користувачів до приватних і комерційних оголошень автомобільної тематики.

2.2. Для досягнення зазначених цілей Сторони визначають завдання взаємодії у рамках співпраці, у тому числі:

 • сприяння розвитку технологій доступу користувачів мережі інтернет до тематичної інформації за допомогою оперативного відстежування змін, уведення в бази даних та автоматичної класифікації;

 • удосконалення автоматизованих програмних засобів пошуку, обробки, обліку, зберігання інформації в мережі інтернет, застосування яких сприяє забезпеченню потреб користувачів в оперативному отриманні тематичної інформації, а також забезпеченню повноти, систематичності та релевантності результатів пошуку, що автоматично формуються пошуковими системами на запити користувачів;

 • застосування та розвиток технологій обміну інформацією з використанням міжнародного стандарту XML, розробка та застосування технічних і процедурних вимог до експорту Даних, форм і способів здійснення експорту та індексування Даних із використанням автоматизованих програмних засобів;

 • інші завдання згідно з цілями Угоди та домовленостями Сторін.

3. Предмет Угоди

3.1. Відповідно до цілей і завдань Угоди

3.1.1. Партнер здійснює експорт Даних у порядку та на умовах, визначених Угодою;

3.1.2. Яндекс забезпечує оперативне індексування Даних, що експортуються, з використанням технологій пошуку служби Яндекс.Авто, доступ користувачів до Даних у разі дотримання умов і обмежень, передбачених Угодою.

3.1.3. Обов'язковою умовою виконання цієї Угоди є прийняття та дотримання вимог, викладених у документі «Загальні умови розміщення оголошень автомобільної тематики», розміщеному в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/support/webmaster/car-ads/conditions.xml.

4. Форми та порядок взаємодії Сторін

4.1. Загальні умови

4.1.1. Сторони в рамках Угоди діють самостійно, кожна від свого імені за свій рахунок.

4.1.2. Ця Угода є безоплатною, не припускає жодних фінансових відносин і розрахунків Сторін відповідно до або у зв'язку з виконанням досягнутих в Угоді домовленостей.

4.1.3. Взяті за Угодою зобов'язання виконуються Сторонами своєю волею та у власному інтересі.

4.1.4. Ця Угода не припускає виконання Сторонами яких-небудь додаткових зобов'язань, крім прямо обумовлених Угодою, у тому числі не пов'язана прямо або побічно з якими-небудь іншими договірними зобов'язаннями, зокрема передаванням товарів, наданням прав, виконанням робіт або наданням послуг.

4.2. Експорт Даних

4.2.1. Партнер здійснює експорт Даних у форматі XML відповідно до технічних вимог, визначених у документі «Загальні умови використання оголошень автомобільної тематики». Партнер забезпечує експорт усіх Даних, опублікованих на Сайті джерела Даних, у тому обсязі, який був погоджений Сторонами в порядку, передбаченому цією Угодою.

4.2.2. Періодичність експорту Даних повинна відповідати періодичності публікування Даних на Сайті джерела Даних.

4.3. Індексування Даних, доступ користувачів до Даних

4.3.1. Яндекс здійснює індексування експортованих Партнером Даних за допомогою використання технології Яндекс.Авто відповідно до технічних вимог, визначених у документі «Загальні умови розміщення оголошень та опис формату YAL».

4.3.2. Яндекс забезпечує можливість доступу Користувачів до Даних:

а) на Яндекс.ру;

б) із використанням електронної пошти (у формі розсилки);

в) із використанням експорту фрагментів Даних (що містять адресу гіперпосилання Партнера) з Яндекс.ру на інші сайти за допомогою технології Яндекса;

г) іншими способами обміну інформацією, що не суперечать цілям та умовам Угоди.

4.3.3. Яндекс розміщує (відтворює) на Яндекс.ру основні технічні та якісні характеристики, зазначені в оголошеннях автомобільної тематики, за винятком контактної інформації осіб, зазначеної в оголошенні, та адресу гіперпосилання, яка дозволяє Користувачам у разі звернення до них перейти на Сайт джерела Даних для ознайомлення з повним змістом оголошення. Яндекс має право розміщувати (відтворювати) контактну інформацію осіб, зазначену в оголошенні, на мобільній версії інформаційних ресурсів Яндекса в мережі інтернет за відсутності мобільної версії на Сайті Партнера.

4.3.4. Яндекс має право відтворювати також фрагменти Даних, що являють собою зображення (фото, графіку, ілюстрації, аудіо-/відеоматеріали тощо), з посиланням на джерело Даних.

4.3.5. Яндекс має право використовувати Дані в рамках Угоди і відповідно до цілей та обмежень, обумовлених Угодою, іншими способами, крім зазначених у п. 4.3 Угоди, у тому числі за додатковим погодженням із Партнером.

4.4. Інші умови взаємодії Сторін і використання Даних

4.4.1. Яндекс самостійно визначає та змінює принципи й умови використання Даних (фрагментів Даних) на Яндекс.ру.

4.4.2. Взаємодія Сторін у ході виконання Угоди здійснюється з використанням таких засобів і способів обміну інформацією та документами (повідомленнями, листами, претензіями), що визнаються Сторонами належними:

 • електронною поштою;

 • поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, факсом (із підтвердженням про отримання телефоном);

 • іншими способами, визначеними Угодою або погодженими Сторонами в робочому порядку.

4.4.3. Партнер самостійно несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства РФ під час виконання Угоди відносно Даних, у тому числі за дотримання вимог законодавства про рекламу, про персональні дані, цивільного законодавства про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, фірмових найменувань, честі, гідності та ділової репутації фізичних і юридичних осіб, але не обмежуючись вищеперерахованим, у зв'язку з чим приймає на себе гарантії та зобов'язання відповідно до п. 6.1 Угоди.

4.4.4. Яндекс за жодних обставин не несе ніякої відповідальності у зв'язку з Угодою за:

а) які-небудь дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності яких-небудь третіх сторін;

б) які-небудь збитки Партнера та/або третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання/неможливість використання Партнером, Користувачем і третіми особами Даних, будь-яких засобів та/або способів передання/отримання інформації.

5. Виняткові та невиняткові права Сторін

5.1. У цілях Угоди Партнер дозволяє Яндексу використання Даних (їх фрагментів) в електронному вигляді шляхом їх добування, введення та зберігання в Базах Даних Яндекса, автоматичної переробки, відтворення, поширення та доведення до загального відома з дотриманням обмежень, передбачених Угодою.

5.2. Наданий Яндексу дозвіл діє без обмеження території протягом усього строку дії виняткових прав на дозволені для використання об'єкти.

5.3. Перелік Даних (джерел Даних), відносно яких Партнер надає Яндексу дозвіл, узгоджується Сторонами шляхом заповнення Партнером анкети або шляхом обміну листами, у тому числі електронною поштою, і підтверджується Партнером у повідомленні, що надсилається останнім Яндексу згідно з п. 7.3 Угоди.

6. Гарантії та обмеження

6.1. Партнер гарантує:

6.1.1. що володіє правами на Дані та їх фрагменти в обсязі, що дозволяє їх використання Яндексом відповідно до умов Угоди, а також що таке використання Яндексом Даних за Угодою відповідно до його цілей та умов не порушує та не спричинює порушення чинного законодавства і яких-небудь прав та інтересів третіх осіб, у тому числі Партнер гарантує, що він отримав необхідні дозволи від Користувачів на використання Яндексом контактних та інших даних цих Користувачів, і зобов'язується надавати Яндексу зазначені дозволи не пізніше 3 (трьох) днів із дня отримання відповідної вимоги. Також Партнер зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішувати всі спори та врегульовувати претензії третіх осіб, що надходять як на адресу Партнера, так і на адресу Яндекса відносно Даних, у зв'язку з їх використанням Яндексом у рамках Угоди.

6.2. Партнер гарантує також:

6.2.1. надання кожного оголошення в одному екземплярі;

6.2.2. забезпечення збереження та конфіденційності реєстраційних вхідних імен (логінів) і паролів, отриманих під час реєстрації.

6.3. Яндекс гарантує:

6.3.1. зазначення посилання на Сайт джерела Даних у випадках і порядку, обумовлених Угодою;

6.3.2. що контактна інформація авторів оголошень, що експортується Партнером у складі Даних, потрібна виключно для автоматичної переробки і не розміщуватиметься на сторінках Яндекс.ру;

6.3.3. що експортовані Партнером Дані не будуть ним використані іншими способами, крім визначених Угодою, без попередньої згоди Партнера.

6.4. Яндекс не гарантує:

6.4.1. що передані Дані індексуватимуться та розміщуватимуться Яндексом у повному обсязі, при цьому Яндекс вживе всіх доступних і можливих заходів, щоб індексувати Дані та забезпечувати можливість доступу до них Користувачів на Яндекс.ру в погодженому обсязі в разі відповідності Даних іншим умовам Угоди;

6.4.2. що передані Дані зберігатимуться в Базах Даних Яндекса в повному обсязі, при цьому Яндекс залишає за собою безумовне право на видалення Даних (будь-якої частини Даних) з Бази Даних Яндекса в будь-який час;

6.4.3. що експортовані та/або проіндексовані Дані будуть розміщені (відтворені) на сторінці видачі результатів пошуку на які-небудь певні пошукові запити Користувачів, які формуються з використанням автоматизованих програмних засобів, а також відповідно до інших, не обумовлених прямо цією Угодою, умов розміщення Даних на Яндекс.ру.

6.5. Яндекс має право:

6.5.1. призупинити індексування Даних у разі: а) якщо розміщувані в Базі даних Дані не відповідають реальним поточним оголошенням, розміщеним на Сайті джерела; б) порушення Партнером інших зобов'язань, прийнятих відповідно до Угоди.

6.5.2. робити контрольні перевірки відповідності Даних, що надаються Партнером, реальним поточним оголошенням, розміщеним на Сайті джерела. Дані, одержані в результаті контрольної перевірки, є достатньою, але не єдиною підставою для визнання факту порушення Партнером п. 6.5.1 Угоди та застосування Яндексом наслідків, передбачених цим пунктом.

7. Момент укладення Угоди

7.1. Ця Угода вважається укладеною та набуває чинності з моменту, на який у сукупності виконано такі умови:

7.1.1. Яндекс надав Партнеру можливість спеціальної реєстрації на Яндекс.ру в цілях Угоди і Партнер надіслав Яндексу повідомлення (http://help.yandex.ru/webmaster/files/auto_notification.rtf) та пройшов спеціальну реєстрацію в порядку, передбаченому п. 7.3, 7.4 Угоди.

7.1.2. Партнером первинно забезпечено експорт Даних Яндексу в порядку, встановленому Угодою.

7.1.3. Яндекс здійснив первинне індексування Даних.

7.2. Строк дії Угоди не обмежено.

7.3. Укладення Угоди відповідно до п. 7.1 Угоди в обов'язковому порядку підтверджується Партнером шляхом надсилання Яндексу письмового повідомлення, завіреного підписом уповноваженої особи Партнера та оригінальною печаткою, протягом 30 днів з моменту забезпечення Партнером першого експорту. У разі неотримання Яндексом такого письмового повідомлення Яндекс має право:

 • призупинити індексування Даних до моменту отримання повідомлення та/або

 • припинити індексування Даних, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку.

7.4. Укладення Угоди супроводжується процедурою спеціальної реєстрації Партнера на Яндекс.ру, в результаті якої Партнер отримує:

 • персональні реєстраційне вхідне ім'я (логін) і пароль, що дозволяють використовувати веб-інтерфейс Партнера на Яндекс.ру в цілях Угоди;

 • можливість заповнення та надсилання анкети за встановленою формою, що містить відомості про Партнера, перелік Даних, відносно яких здійснюється експорт Даних, інші відомості, що мають відношення до виконання Угоди.

7.5. Надсилання Партнером повідомлення та заповнення анкети згідно із встановленою формою та порядком означає згоду Партнера з умовами Угоди в повному обсязі.

7.6. Відповідальність за достовірність відомостей, наданих Партнером в анкеті, покладається на Партнера.

8. Зміна та розірвання Угоди

8.1. Текст цієї Угоди в чинній редакції розміщено в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/auto_cooperation/.

8.2. Яндекс має право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду. Зміни набувають чинності з моменту їх публікування, якщо інший строк набуття ними чинності не визначено додатково під час публікування.

8.2.1. У разі незгоди Партнера зі змінами, внесеними Яндексом в Угоду, Партнер має право призупинити та/або припинити експорт Даних з моменту набуття чинності такими змінами, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку, якщо інша угода зі спірного питання не буде досягнута Сторонами додатково.

8.2.2. Якщо Партнер не припинив експорт Даних і не повідомив Яндекс про свою незгоду із внесеними змінами іншим дозволеним Угодою способом, зміни вважаються прийнятими Партнером і застосовуються до відносин Сторін за Угодою.

8.3. Будь-яка незгода Партнера з умовами Угоди повністю або частково, а також із принципами або умовами діяльності Яндекс.ру, що застосовуються до Угоди, означає для Яндекса відмову від співпраці, і Яндекс залишає за собою право припинити Угоду в односторонньому порядку. Зміни відносно умов про обсяги, перелік Даних, що експортуються, періодичність, строки надання Даних, зміни інших умов, узгодження яких здійснюється Сторонами додатково до тексту Угоди, узгоджуються Сторонами в робочому порядку.

8.4. Угода може бути розірвана:

8.4.1. у будь-який час за згодою Сторін;

8.4.2. будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку повідомленням іншої Сторони за 5 (п'ять) днів до дати розірвання;

8.4.3. будь-якою зі Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Угоди без попереднього повідомлення.

8.5. Угода вважається розірваною в разі односторонньої відмови будь-якої зі Сторін від виконання умов Угоди.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці та вважати конфіденційними умови Угоди, а також усю інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони, і позначену Стороною, що передає, як власна або конфіденційна інформація (далі — «Конфіденційна інформація»), і не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію якій-небудь третій стороні без попереднього письмового дозволу Сторони, що передає цю інформацію.

9.2. Зобов'язання зберігати в таємниці Конфіденційну інформацію відповідно до Угоди набуває чинності з моменту укладення Угоди та залишається чинним після закінчення строку дії Угоди або його розірвання з якої-небудь причини.

10. Інші умови

10.1. Усі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо розбіжності та спори, що виникли, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд до Арбітражного суду м. Москви.

10.2. Угода регулюється та підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації.

10.3. Недійсність і неможливість виконання з якої-небудь причини тієї або іншої умови цієї Угоди негативно не позначатиметься на дійсності та можливості виконання інших її умов.

10.4. Адреса та реквізити Яндекса:

ТОВ «ЯНДЕКС»

Адреса: 119021, Росія, Москва, вул. Льва Толстого, 16

ІПН 7736207543

тел.: (+7495) 739-7000

факс: (+7495) 739-7070

електронна пошта: info@auto.yandex.ru

10.5. Адреса та реквізити Партнера зазначаються Партнером під час реєстрації в анкеті та підтверджуються письмовим повідомленням, що надсилається відповідно до п. 7.3, 7.4 Угоди.