Угода про інформаційну співпрацю

Цей документ є перекладом Угоди про інформаційну співпрацю українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди про інформаційну співпрацю та цим перекладом лише російська версія Угоди про інформаційну співпрацю має юридичну силу. Російська версія Угоди про інформаційну співпрацю розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/bank_cooperation/?lang=ru.

Російська Федерація,

місто Москва.

Дата розміщення: 2 вересня 2010 р.

Дата набуття чинності: 2 вересня 2010 р.

1. Вступ

1.1. У цілях цієї Угоди нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Партнер — особа, що здійснює інформаційну співпрацю з Яндексом відповідно до цілей та умов Угоди. Яндекс має право в односторонньому порядку встановлювати та змінювати критерії, яким повинні відповідати Партнери в цілому або в рамках окремих Сервісів. Міра відповідності потенційного Партнера таким критеріям визначається виключно Яндексом на власний розсуд. Яндекс має право відмовити будь-якому потенційному Партнеру в укладенні Угоди без пояснення причин.

Дані — структурована інформація загальнодоступного характеру, відносно якої Партнером здійснюється експорт Даних у цілях, в порядку та на умовах Угоди. Тематика, структура Даних і порядок їх експорту визначаються Яндексом і можуть розрізнятися залежно від Сервісу, в рамках якого здійснюється їх експорт.

Сайт Партнера — інформаційні ресурси Партнера в мережі інтернет.

Користувачі — особи, що є відвідувачами інформаційних ресурсів у мережі інтернет.

Яндекс.ру — інформаційні ресурси Яндекса в мережі інтернет.

Сервіси — сервіси Яндекса, що надають Користувачам можливість доступу до автоматично оброблених і систематизованих Даних.

Експорт Даних — створення Партнером умов для оперативного індексування Яндексом Даних на умовах цієї Угоди.

Індексування Даних — процес розпізнавання, обробки та створення індексу Даних відповідно до їх змісту, здійснюваний за допомогою автоматизованих програмних засобів, що забезпечує внесення, облік і зберігання Даних у Базах Даних Яндекса з метою забезпечення доступу користувачів до Даних.

Бази Даних Яндекса — подана в об'єктивній формі сукупність усіх Даних на Сервісі, відносно яких здійснено Експорт та Індексування Даних, систематизованих так, щоб ці Дані могли бути знайдені та оброблені за допомогою комп'ютера. Права на Базу Даних Яндекса належать Яндексу.

1.2. В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.1 Угоди. У цьому випадку тлумачення терміна здійснюється відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Угоди слід керуватися тлумаченням терміна, що склалося в мережі інтернет.

1.3. Відносини Яндекса та Партнера за цією Угодою регулюються також такими документами (далі разом іменовані «Регулюючі документи»):

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

1.4. До цієї Угоди та відносин між Яндексом і Партнером, що виникають у зв'язку з Експортом, Індексуванням і подальшим використанням Даних, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

1.5. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Партнера або місця здійснення ним юридично значущих дій відповідно до цієї Угоди. Якщо які-небудь дії Партнера за цією Угодою порушують законодавство місця перебування Партнера, Партнер зобов'язується утриматися від таких дій.

2. Загальні умови взаємодії

2.1. Сторони в рамках Угоди діють самостійно, кожна від свого імені за свій рахунок.

2.2. Ця Угода є безоплатною, не припускає жодних фінансових відносин і розрахунків Сторін відповідно до або у зв'язку з виконанням досягнутих в Угоді домовленостей.

2.3. Взяті за Угодою зобов'язання виконуються Сторонами своєю волею та у власному інтересі.

2.4. Ця Угода не припускає виконання Сторонами яких-небудь додаткових зобов'язань, крім прямо обумовлених Угодою та Регулюючими документами, у тому числі не пов'язана прямо або побічно з якими-небудь іншими договірними зобов'язаннями, зокрема передачею товарів, наданням прав, виконанням робіт або наданням послуг.

3. Експорт Даних

3.1. Партнер здійснює Експорт Даних у порядку і на умовах, визначених цією Угодою та Загальними умовами відповідного Сервісу. Партнер забезпечує Експорт усіх Даних, опублікованих на Сайті Партнера, в тому обсязі, який був погоджений Сторонами в порядку, передбаченому цією Угодою.

3.2. Партнер зобов'язується своєчасно актуалізувати експортовані Дані в разі зміни, оновлення або видалення Даних на Сайті Партнера.

4. Індексування Даних, доступ Користувачів до Даних

4.1. Яндекс має право здійснювати індексування експортованих Партнером Даних відповідно до технічних вимог, визначених у Загальних умовах відповідного Сервісу.

4.2. У цілях Угоди Партнер надає Яндексу право використання Даних (їх фрагментів) будь-якими способами в цілях надання Користувачам доступу до Даних, у тому числі, але не обмежуючись цим, шляхом їх добування, введення та зберігання у Базах Даних Яндекса, автоматичної переробки, відтворення, поширення та доведення до загального відома з дотриманням обмежень, передбачених Угодою.

4.3. Яндекс має право надавати Користувачам можливість доступу до Даних (фрагментів Даних) будь-якими з таких способів у форматі та на умовах, що визначаються та змінюються Яндексом самостійно і на власний розсуд:

а) розміщувати Дані на Сервісах;

б) поширювати Дані безкоштовно шляхом розсилань Користувачам за підпискою та відтворення інформації технічними засобами (у тому числі за допомогою віджетів, rss-розсилок або програм-клієнтів);

в) здійснювати експорт фрагментів Даних із Сервісів на інші сайти;

г) іншими способами обміну інформацією, що не суперечать цілям та умовам Угоди.

4.4. Яндекс має право використовувати Дані в рамках Угоди та відповідно до цілей і обмежень, обумовлених Угодою, іншими способами, крім зазначених у пункті 4.3 Угоди.

4.5. Використання Даних супроводжуватиметься посиланням на Сайт Партнера. Формат і порядок розміщення такого посилання визначається Яндексом.

5. Партнер гарантує:

5.1. що має права на Дані та їх фрагменти в обсязі, який дозволяє їх використання Яндексом відповідно до умов Угоди, а також що таке використання Яндексом Даних за Угодою відповідно до її цілей та умов не порушує і не спричинює порушення чинного законодавства, а також яких-небудь прав та інтересів третіх осіб і не створить у Яндекса зобов'язань щодо виплати винагороди третім особам, а також зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішити всі спори та врегулювати претензії третіх осіб, що надійшли як на адресу Партнера, так і на адресу Яндекса відносно Даних, у зв'язку з їх використанням Яндексом у рамках Угоди.

5.2. що Дані, які надаються за цією Угодою, не дублюватимуть одне одного.

5.3. забезпечення збереження та конфіденційності логінів і паролів, отриманих Партнером для доступу до Сервісу.

5.4. Відповідальність за достовірність відомостей, наданих Партнером у партнерському інтерфейсі, покладається на Партнера.

6. Яндекс не гарантує:

6.1. що експортовані Дані індексуватимуться та розміщуватимуться Яндексом у якому-небудь певному обсязі, при цьому Яндекс вживе всіх доступних і можливих заходів, щоб індексувати Дані та забезпечувати можливість доступу до них Користувачів на Сервісах у повному обсязі в разі відповідності Даних іншим умовам Угоди.

6.2. що експортовані Дані зберігатимуться в Базах Даних Яндекса в повному обсязі, при цьому Яндекс залишає за собою безумовне право на видалення Даних (будь-якої частини Даних) з Бази Даних Яндекса в будь-який час.

6.3. що експортовані та/або проіндексовані Дані будуть розміщені (відтворені) на сторінці видачі результатів пошуку на які-небудь певні пошукові запити Користувачів, які формуються з використанням автоматизованих програмних засобів, а також відповідно до інших, не обумовлених прямо цією Угодою умов розміщення Даних на Сервісах.

7. Яндекс має право:

7.1. призупинити індексування Даних у випадках:

а) якщо експортовані Дані не відповідають реальним Даним, розміщеним на Сайті джерела, або експортуються не в повному обсязі;

б) у разі порушення Партнером інших зобов'язань або гарантій, прийнятих відповідно до Угоди.

7.2. Робити контрольні перевірки відповідності експортованих Даних реальним Даним, розміщеним на Сайті Партнера. Інформація, отримана Яндексом у ході контрольної перевірки, є достатньою, але не єдиною можливою підставою для визнання факту порушення.

8. Момент укладення Угоди

8.1. Ця Угода вважається укладеною і набуває чинності з моменту, на який у сукупності виконано такі умови:

8.1.1. Партнер висловив згоду з умовами цієї Угоди в партнерському інтерфейсі на сайті Яндекса; Яндекс надав Партнеру можливість спеціальної реєстрації на відповідному Сервісі в цілях Угоди.

8.1.2. Партнером розпочато Експорт Даних.

8.1.3. Яндекс здійснив індексування Даних.

8.2. Строк дії Угоди не обмежений.

9. Зміна та розірвання Угоди

9.1. Текст цієї Угоди в чинній редакції розміщено в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/bank_cooperation.

9.2. Яндекс має право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення за адресою, зазначеною в п. 9.1, якщо Яндексом не визначено інший строк набуття ними чинності.

9.3. У разі незгоди Партнера зі змінами, внесеними Яндексом в Угоду, Партнер має право призупинити та/або припинити експорт Даних з моменту набуття чинності такими змінами, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку, якщо інша угода зі спірного питання не буде досягнута Сторонами додатково.

9.4. Якщо Партнер не припинив Експорт Даних і не повідомив Яндекс про свою незгоду із внесеними змінами іншим дозволеним Угодою способом, зміни вважаються прийнятими Партнером і застосовуються до відносин Сторін за Угодою.

9.5. Будь-яка незгода Партнера з умовами Угоди або Регулюючих документів повністю або частково означає для Яндекса відмову від співпраці, і Яндекс залишає за собою право припинити Угоду в односторонньому порядку.

9.6. Угода може бути розірвана:

9.6.1. у будь-який час за згодою Сторін;

9.6.2. будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку повідомленням іншої Сторони за 5 (п'ять) днів до дати розірвання;

9.6.3. будь-якою зі Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Угоди без попереднього повідомлення.

9.7. Угода вважається розірваною в разі односторонньої відмови будь-якої зі Сторін від виконання умов Угоди.

10. Інші умови

10.1. Взаємодія Сторін у ході виконання Угоди здійснюється з використанням таких засобів і способів обміну інформацією та документами (повідомленнями, листами, претензіями), що визнаються Сторонами належними:

  • електронною поштою;

  • поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, факсом (з підтвердженням про отримання телефоном);

  • іншими способами, визначеними Угодою або погодженими Сторонами в робочому порядку.

10.2. Партнер самостійно несе відповідальність за дотримання вимог чинного Законодавства під час виконання Угоди відносно Даних, у тому числі за дотримання вимог законодавства про рекламу, про персональні дані, про інтелектуальну власність, але не обмежуючись вищепереліченим, у зв'язку з чим приймає на себе гарантії та зобов'язання відповідно до п. 6.1 Угоди.

10.3. Яндекс за жодних обставин не несе ніякої відповідальності у зв'язку з Угодою за:

а) які-небудь дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності яких-небудь третіх сторін;

б) які-небудь збитки Партнера та/або третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачити можливість таких збитків чи ні;

в) використання/неможливість використання Партнером, Користувачем і третіми особами Даних, будь-яких засобів і способів передавання/отримання інформації.

10.4. Недійсність і неможливість виконання з якої-небудь причини тієї чи іншої умови цієї Угоди негативно не позначатиметься на дійсності та можливості виконання інших її умов.

10.5. Усі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо виниклі розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд до судів м. Москви за їх підвідомчістю з обов'язковим дотриманням досудового порядку.

10.6. Адреса та реквізити Яндекса

ТОВ «ЯНДЕКС», ОДРН 1027700229193

Адреса: 119021, Росія, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16

тел.: (+7495) 739-7000

факс: (+7495) 739-7070