Оферта на надання послуг «Яндекс.Директ»

Україна, Київ

Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Яндекс.Україна» (далі ― Яндекс) укласти Договір про надання Послуг «Яндекс.Директ» на викладених нижче умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. У цілях цього документа нижченаведені терміни використано у такому значенні:

Оферта – документ під назвою «Оферта на надання послуг «Яндекс.Директ», розміщений у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/.

Яндекс.ua – інформаційні ресурси Яндекса, розміщені в мережі інтернет за адресами в домені yandex.ua.

Сайт Яндекс.Директ – сайт, розміщений у мережі інтернет за адресою: http://direct.yandex.ua.

Користувач – відвідувач інформаційних ресурсів у мережі інтернет.

Пошукова система – програмно-апаратний комплекс, інтерфейс якого розміщено в мережі інтернет, призначений для пошуку користувачами інформації в мережі інтернет.

Пошуковий запит – текстовий запит на пошук інформації в мережі інтернет, введений користувачем у рядку пошуку інтерфейсу Пошукової системи, у тому числі виправлений відповідно до правил Пошукової системи (виправлення друкарських помилок, розкладки клавіатури тощо).

Сторінки результатів пошуку – сторінки сайту в мережі інтернет, що містять посилання на ресурси мережі інтернет (сайти, веб-сторінки), відібрані Пошуковою системою на Пошуковий запит.

Рекламне місце – місце, виділене у дизайні веб-сторінки для розміщення (показу) рекламних оголошень.

Рекламне оголошення, реклама – рекламний банер, що містить рекламну інформацію та Посилання, надані Рекламодавцем у рамках певної Рекламної кампанії для показу відповідно до умов Оферти, а також відповідає вимогам, обумовленим п. 3.5, 3.6 Оферти.

Посилання – включене в Рекламне оголошення текстове посилання, що переадресовує користувачів, які звернулися до нього за допомогою Кліка:

а) до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі інтернет, адреса (URL) якого зазначена Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення (далі – Посилання на сайт); або

б) на спеціальну інтернет-сторінку, що містить надану Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення контактну інформацію згідно з п. 3.5.4 Оферти (далі – Посилання на контактну сторінку).

Рекламна кампанія – сукупність замовлених Рекламодавцем Рекламних оголошень, стосовно яких після укладення Договору здійснюється надання Послуг відповідно до визначених Рекламодавцем умов розміщення. Кожна Рекламна кампанія має свій унікальний номер, наданий Яндексом під час її створення Рекламодавцем, що може містити одне або кілька Рекламних оголошень.

Показ – розміщення/відображення Рекламного оголошення на Рекламних місцях.

Клік – будь-яка з таких дій:

• звернення Користувача за Посиланням, що міститься в Рекламному оголошенні, після показу такому Користувачеві цього Рекламного оголошення або

• звернення Користувача за наявною на сторінках сервісів Яндекса міткою, що переадресовує користувачів, які звернулися за нею, на спеціальний блок, що містить Рекламне оголошення та/або надану Рекламодавцем контактну інформацію.

Пошукова реклама – принцип показу Реклами на Рекламних місцях, згідно з яким показ Рекламного оголошення здійснюється за умови наявності у відповідному Пошуковому запиті користувача слова/словосполучення, зазначеного Рекламодавцем як критерій (ключове слово/словосполучення) для Показу цього Рекламного оголошення. При цьому можуть також враховуватися інші (додаткові) критерії показу Реклами (геотаргетинг тощо).

Контекстна реклама – принцип показу Реклами, згідно з яким показ Рекламного оголошення здійснюється за умови наявності автоматично встановленої Яндексом потенційної відповідності тематики (контексту) веб-сторінки, на якій показується Рекламне оголошення, та/або відповідності інтересів Користувача, якому показується Рекламне оголошення, тематиці такого Рекламного оголошення, яка визначається за сукупністю ключових слів/словосполучень, зазначених Рекламодавцем у відповідній Рекламній кампанії як критерій Показу для цього Рекламного оголошення або іншим способом.

Послуги, Послуги «Яндекс.Директ» – послуги Яндекса з розміщення Реклами Рекламодавця в мережі інтернет за принципами Пошукової, Контекстної реклами відповідно до умов Оферти.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 7 Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

Договір – платний договір між Рекламодавцем і Яндексом на надання Послуг «Яндекс.Директ», який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

Рекламодавець – особа, що здійснила Акцепт Оферти. Рекламодавець є Замовником Послуг «Яндекс.Директ» за укладеним Договором і несе відповідальність за всі дії, вчинені ним, а також його представником через Клієнтський веб-інтерфейс.

Клієнтський веб-інтерфейс – програмний інтерфейс взаємодії Рекламодавця із сервісом Яндекс.Директ, який містить інформацію про Рекламодавця, дані статистики та іншу інформацію стосовно Послуг «Яндекс.Директ», а також надає можливість віддаленої взаємодії Сторін у рамках Договору (складання та редагування Рекламних оголошень, керування ходом Рекламної кампанії, підбір ключових слів, призначення Цін за Клік, але не обмежуючись цим), доступний Рекламодавцеві після авторизації з використанням логіна і пароля Рекламодавця на Яндекс.ua, через прикладні програми (у тому числі програми для мобільних пристроїв) або API.

Геотаргетинг – показ Рекламного оголошення користувачам, що мають IP-адреси комп'ютерів (чи проксі-серверів) у мережі інтернет, які за відомостями Яндекса належать до заданого географічного регіону.

Умовна одиниця (у.о.) - розрахункова величина, еквівалентна сумі, яка розрахована у валюті України (гривня) у відповідності до умов Оферти, обрана згідно зі встановленими Яндексом у Клієнтському веб-інтерфейсі правилами, і використовується для цілей надання Послуг (обліку вартості наданих Послуг, призначення Ціни за Клік, визначення мінімальних і максимальних Цін за Кліки тощо).

1.2. В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: у першу чергу законодавством України, у другу – на Сайті Яндекс.Директ, потім – загальновживаним у мережі інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є платне надання Яндексом Рекламодавцеві Послуг «Яндекс.Директ» на умовах Оферти.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Обов'язковою умовою надання Яндексом Послуг є прийняття та дотримання Рекламодавцем, застосування до відносин сторін за Договором вимог і положень, визначених такими документами (далі – «Обов’язкові документи»):

«Загальні положення. Вимоги до рекламних матеріалів» – розміщено у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/general_adv_rules/ (далі – Загальні вимоги);

«Вимоги до рекламних матеріалів» – розміщено у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/direct_adv_rules/ (далі – Вимоги);

«Правила показу» – розміщено у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/direct_display_rules/ (далі – Правила);

«Угода користувача сервісів Яндекса» – розміщено у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules/.

3.2. Послуги надаються лише відносно Рекламної(-их) кампанії(-ій), для якої(-их) Рекламодавцем здійснено Акцепт Оферти.

3.3. Рекламодавець (представник Рекламодавця) самостійно здійснює підготовку та редагування Рекламної кампанії, у тому числі складання/внесення змін до Рекламних оголошень, підбір ключових слів, відповідно до встановленої форми в підрозділі «Розмістити оголошення» сайту Яндекс.Директ або відповідної прикладної програми (у тому числі для мобільних пристроїв) з урахуванням усіх вимог, визначених Офертою, якщо інше не погоджене Сторонами додатково. Рекламодавець самостійно і в повному обсязі несе передбачену законодавством відповідальність як особа, що здійснила з використанням наданих системою Яндекс.Директ можливостей приведення інформації в готову для розповсюдження у вигляді реклами форму, і гарантує відповідність складених і наданих нею для розміщення Яндексом Рекламних оголошень всім вимогам чинного законодавства.

3.3.1. Доступ до зазначеної форми для створення Рекламної кампанії Рекламодавцеві (представникові Рекламодавця) надається через Клієнтський веб-інтерфейс після авторизації як зареєстрованого користувача Сайту Яндекс.ua (в тому числі через відповідні прикладні програми (включаючи програми для мобільних пристроїв)) шляхом введення логіна та пароля Рекламодавця.

3.3.2. Рекламодавець самостійно зберігає Рекламну кампанію, скориставшись відповідною функцією в режимі створення та замовлення Рекламної кампанії. Збережена Рекламодавцем Рекламна кампанія зберігається протягом не менше дванадцяти місяців з моменту припинення її розміщення в підрозділі «Мої кампанії» Сайту Яндекс.Директ (відповідної прикладної програми (в тому числі для мобільних пристроїв)), включаючи відповідно до запропонованої форми: назву, зміст реклами, строки та умови її показу (ключові слова, умови геотаргетингу), Посилання (адреса сайту та/або контактні дані), інші умови, не обмежуючись перерахованим.

3.4. Яндекс має право здійснювати перевірку Рекламних оголошень Рекламодавця на відповідність вимогам Договору (Оферти) як до початку надання Послуг, так і в будь-який момент після початку розміщення Рекламної кампанії. У разі виявлення невідповідності Рекламного оголошення вимогам Договору Яндекс має право відмовити в розміщенні або припинити розміщення Рекламного оголошення. Прийняття до розміщення та/або підтвердження Яндексом можливості розміщення якої-небудь Рекламної кампанії та/або яких-небудь змін у Рекламній кампанії за жодних обставин не означає підтвердження Яндексом права Рекламодавця та/або надання Яндексом Рекламодавцеві права на яке-небудь використання в такій Рекламній кампанії, у тому числі як ключові слова, об'єктів інтелектуальної власності третіх осіб. Усю відповідальність за таке використання та будь-які наслідки такого використання, так само як і за зміст Рекламної кампанії та її відповідність вимогам Законодавства Рекламодавець несе самостійно відповідно до умов розділу 12 Оферти.

3.5. Зовнішній вигляд (формат, розміри та інші параметри) Рекламного оголошення повинен відповідати критеріям, визначеним у Вимогах. У Рекламному оголошенні в обов'язковому порядку має бути присутнім Посилання, при цьому:

3.5.1. У Рекламному оголошенні можуть бути наявними Посилання на сайт і Посилання на контактну сторінку одночасно або одне із зазначених Посилань.

3.5.2. Наявність у Рекламному оголошенні Посилання на контактну сторінку позначається спеціальною вказівкою на це в дизайні таких Рекламних оголошень. Спосіб і зовнішній вигляд такого позначення визначається та змінюється на розсуд Яндекса.

3.5.3. За наявності в одному Рекламному оголошенні одночасно Посилання на сайт і Посилання на контактну сторінку, на обидва такі Посилання однаковою мірою поширюються визначені Рекламодавцем для цього Рекламного оголошення умови геотаргетингу та інші умови розміщення й оплати.

3.5.4. До змісту, формату, умов використання контактної інформації, що надає Рекламодавець з метою розміщення в Рекламному оголошенні Посилання на контактну сторінку, застосовуються в обов'язковому порядку вимоги, викладені у цій Оферті, при цьому контактна інформація, зокрема адреси, телефон та/або інші відомості, надається Рекламодавцем і розміщується Яндексом на спеціальній сторінці, формат, зовнішній вигляд та адреса (URL) якої визначає Яндекс на власний розсуд.

3.5.5. Рекламодавець несе всю відповідальність за достовірність наданої ним контактної інформації, розміщеної Яндексом за Посиланням на контактну сторінку, за порушення прав третіх осіб у разі розміщення такої інформації у рамках Рекламної кампанії.

3.5.6. Яндекс має право під час приймання Рекламного оголошення здійснювати перевірку (власними силами або із залученням третіх осіб – субпідрядників) наданих контактних даних, у т.ч. на предмет правильності даних, працездатності телефонних номерів, відповідності запропонованих під час звернення за контактними даними товарів/послуг, змісту Рекламного оголошення.

3.5.7. Яндекс має право під час приймання Рекламного оголошення для розміщення на власний розсуд відмовити в розміщенні у складі Рекламного оголошення контактної інформації та Посилання на контактну сторінку та/або відмовити в прийманні Рекламного оголошення, якщо таке Посилання є єдиним у Рекламному оголошенні, а розміщувана за таким Посиланням контактна інформація є єдиною зазначеною для зв'язку з Рекламодавцем; при цьому Яндекс має право відмовити в розміщенні як із причин невідповідності зазначених контактних даних п. 3.5.4, 3.5.6 Оферти, так і без пояснення причин відмови.

3.5.8. Яндекс має право в ході надання Послуг видалити з Рекламного оголошення, у тому числі після початку його розміщення, Посилання на контактну сторінку та/або призупинити показ Рекламного оголошення, якщо таке Посилання на контактну сторінку є в ньому єдиним, у випадках, якщо в ньому виявлено помилки та/або невідповідності, у тому числі за результатами перевірки відповідно до п. 3.5.6 Оферти.

3.6. Рекламне оголошення повинно відповідати Загальним вимогам (п. 3.1 Оферти).

3.7. Спосіб Показу Рекламного оголошення (статично або динамічно, інші параметри показу), а також позиція Рекламного оголошення в зоні показу (місце показу) визначаються відповідно до положень Правил.

3.8. Яндекс залишає за собою право:

3.8.1. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір(-ори) з Рекламодавцем в односторонньому порядку в разі, якщо:

а) вартість Послуг, наданих Яндексом за Договором, укладеним на умовах попередньої оплати, дорівнює або перевищує суму, перераховану Рекламодавцем на поточний рахунок Яндекса як передоплату за надання Послуг;

б) Рекламодавець має заборгованість із оплати послуг Яндексу, зокрема порушив строк оплати Послуг за Договором, укладеним на умовах відстрочення платежу.

3.8.2. Видалити Рекламну кампанію Рекламодавця, розміщену за Договором, після закінчення дванадцяти місяців з моменту припинення такої Рекламної кампанії. Протягом зазначеного строку Рекламодавець отримує доступ до такої Рекламної кампанії (після авторизації за логіном та паролем Рекламодавця).

3.9. Рекламодавець не має права передавати свої права за Договором якій-небудь третій стороні.

3.10. Рекламодавець самостійно несе відповідальність за збереження та конфіденційність реєстраційних даних (логін і пароль). Усі дії, виконані щодо Рекламних кампаній із використанням логіна та пароля Рекламодавця, вважаються виконаними Рекламодавцем. Рекламодавець самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, виконані з використанням логіна та пароля Рекламодавця. Яндекс не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Рекламодавця третіми особами.

3.11. Рекламодавець визнає, що в цілях Договору, зокрема для визначення кількості показів, кількості Кліків та вартості Послуг, використовуються виключно дані автоматизованої системи обліку Яндекса (за текстом – Дані статистики Яндекса), що формуються в тому числі за результатами оброблення запитів і Кліків користувачів.

3.12. Яндекс не надає жодних гарантій щодо використання та результатів (ефективності) використання Рекламодавцем статистичних даних про кількість показів Рекламного оголошення та частоту використання у Пошукових запитах ключових слів, вибраних Рекламодавцем, застосування умови геотаргетингу.

3.13. Статистичні дані про кількість запитів, що містять певні ключові слова/словосполучення, а також дані відносно асоціативного підбору слів, які доступні на Яндекс.ua, призначені виключно для цілей розміщення Пошукової реклами в рамках надання Послуг «Яндекс.Директ» і не можуть бути використані в автоматичному режимі (із застосуванням скриптів тощо).

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЯНДЕКСА

4.1. Яндекс зобов'язується:

4.1.1. Надати Рекламодавцю Послуги «Яндекс.Директ» відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.

4.1.2. Надаючи Послуги за Договором, забезпечити можливість доступу Рекламодавця (представника Рекламодавця) до даних статистики Яндекса через Клієнтський веб-інтерфейс із використанням логіна та пароля Рекламодавця, при цьому Яндекс не несе відповідальності в разі неможливості ознайомлення Рекламодавця з даними статистики з причин, не залежних від Яндекса.

4.1.3. Забезпечити конфіденційність стосовно Рекламодавця (представника Рекламодавця) і його Рекламних кампаній відповідно до умов Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential/), у тому числі за допомогою надання доступу до Рекламної кампанії тільки за введенням логіна та пароля Рекламодавця. При цьому конфіденційність реклами, що міститься в Рекламній кампанії, забезпечується до моменту початку показу відповідного Рекламного оголошення.

4.1.4. Сторони погодилися, що умова збереження конфіденційності реєстраційних даних (включаючи персональні дані), зазначених Рекламодавцем під час реєстрації на Яндекс.ua (у тому числі через прикладні програми (включаючи програми для мобільних пристроїв)) та/або під час укладення Договору, не поширюється на випадки використання Яндексом таких даних у цілях виставлення Рекламодавцеві рахунків на надання Послуг, рахунків-фактур і оформлення з Рекламодавцем актів здавання-приймання Послуг. У зазначених документах повинні зазначатися дані (у тому числі персональні дані) та реквізити, надані Рекламодавцем.

4.2. Яндекс має право:

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Рекламодавцеві Послуг за Договором через технічні, технологічні або інші причини, що перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.

4.2.2. Призупинити надання Послуг за Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Рекламодавцеві у випадках порушення Рекламодавцем зобов'язань та/або гарантій, прийнятих відповідно до Договору.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РЕКЛАМОДАВЦЯ

5.1. Рекламодавець зобов'язується:

5.1.1. Самостійно підготувати Рекламну кампанію, у тому числі привести рекламні оголошення в готову для розповсюдження форму відповідно до встановлених вимог (п. 3.3, 3.5, 3.6 Оферти).

5.1.2. Під час підготовки, створення, змінення Рекламної кампанії дотримуватися усіх вимог Яндекса до рекламних матеріалів і умов розміщення, обумовлених Офертою, а також усіх застосовних норм і вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про рекламу», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», але не обмежуючись перерахованим.

5.1.3. Не зловживати наданими Рекламодавцеві можливостями щодо розміщення Рекламних оголошень у рамках Рекламної кампанії за Договором (у тому числі технічною можливістю самостійного вибору ключових слів, складання та змінення текстів Рекламних оголошень, зазначення гіперпосилання, Посилання на контактну сторінку, будь-якими іншими можливостями в рамках створення та змінення Рекламної кампанії); не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання Послуг та/або можливості системи Яндекс.Директ у цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення закону; не виконувати дій, які впливають на нормальну роботу системи «Яндекс.Директ», є її недобросовісним використанням, зокрема не здійснювати самостійно або за допомогою залучення третіх осіб недобросовісне відтворення Показів і Кліків (вручну та/або з використанням будь-яких програмно-апаратних засобів), але не обмежуючись зазначеним.

5.1.4. Якщо рекламовані послуги або діяльність Рекламодавця підлягають ліцензуванню та/або обов'язковій сертифікації, надати Яндексу належно завірені копії відповідних ліцензій, сертифікатів до моменту початку відповідної Рекламної кампанії або протягом одного робочого дня з моменту запиту Яндекса. У разі ненадання зазначених документів Яндекс має право відмовити та/або призупинити/припинити розміщення відповідних Рекламних оголошень та/або Рекламної кампанії.

5.1.5. Сплатити Послуги Яндекса за Договором у встановлені в Оферті (Договорі) строки та порядок.

5.2. Рекламодавець має право:

5.2.1. На доступ до даних статистики у встановленому порядку.

5.2.2. Змінювати Рекламну кампанію (у тому числі умови розміщення) у будь-який час із дотриманням усіх встановлених Договором вимог.

5.2.3. Призупинити або припинити Рекламну кампанію у будь-який час.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг, наданих Яндексом за Договором, визначається відповідно до даних статистики Яндекса, виходячи з Цін за Кліки та кількості Кліків за звітний період. При цьому Ціни за Кліки узгоджуються Сторонами в ході Рекламної кампанії в межах встановлених Яндексом мінімальних і максимальних Цін за Кліки, з урахуванням призначених Рекламодавцем максимальних Цін за Кліки, а також місць і умов розміщення Рекламних оголошень відповідно до Правил, і відображаються в даних статистики Яндекса.

6.2. Звітний період надання Послуг встановлюється в межах календарного місяця.

6.3. Вартість Послуг, зазначена в рахунку, що виставляється до оплати Послуг, а також Ціни за Клік включають ПДВ.

6.4. Оплата Послуг здійснюється Рекламодавцем в українських гривнях у безготівковому порядку.

6.4.1. З метою обліку вартості наданих Послуг, у тому числі у даних статистики Яндекса, можуть бути використані умовні одиниці (у.о.). Співвідношення у.о. до валюти розрахунків за Договором (гривня), зі знижками, що застосовуються, та іншими умовами ціноутворення зазначаються у Правилах і в Клієнтському веб-інтерфейсі. В усіх випадках повернення коштів Рекламодавцеві, розрахунок суми повернення здійснюється з урахуванням усіх зазначених умов у гривнях у безготівковому порядку.

6.5. Послуги надаються Рекламодавцеві на умовах попередньої оплати Послуг. Рекламодавець робить авансовий платіж у розмірі 100% (ста відсотків) від загальної вартості Послуг, що замовляються, на підставі рахунка, виставленого Яндексом Рекламодавцеві для оплати (Рахунок), протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення Рахунка. Оплата Рекламодавцем Рахунка є Акцептом Оферти та спричинює укладання Договору на умовах попередньої оплати (п. 7.1.1 Оферти).

6.6. Рекламодавцеві під час надання Послуг може бути надане часткове відстрочення оплати Послуг, які надає Яндекс (далі - відстрочення платежу).

6.7. Відстрочення платежу може бути наданим на розсуд Яндекса Рекламодавцеві, якщо одночасно виконуються такі умови:

6.7.1. Рекламодавець є резидентом України і постійним замовником Послуг, зокрема:

  • є Рекламодавцем у системі «Яндекс.Директ» протягом не менше шести місяців, що передують поточній даті;

  • Яндекс надавав Послуги Рекламодавцеві не менше, ніж у чотирьох звітних періодах за останні шість місяців, що передують поточній даті;

  • середньомісячна вартість Послуг, наданих Яндексом Рекламодавцеві за останні шість місяців, що передують поточній даті, становить не менше 1200 (одна тисяча двісті) гривень з урахуванням ПДВ.

6.7.2. Рекламодавець не має перед Яндексом заборгованостей з оплати Послуг за будь-яким договором(-ам), укладеним відповідно до Оферти, сукупно.

6.7.3. Рекламодавець ― юридична особа має платіжний пароль на Яндекс.uа, який в обов'язковому порядку використовується під час виставлення Рахунка, за яким надається відстрочення платежу.

Рекламодавець ― фізична особа отримав код підтвердження, надісланий Яндексом автоматично, на номер мобільного телефону, зазначеного таким Рекламодавцем під час реєстрації як користувач на Яндекс.ua або у Клієнтському веб-інтерфейсі.

Рекламодавець ― фізична особа-підприємець має платіжний пароль, передбачений для юридичних осіб, або отримав код підтвердження, передбачений для фізичних осіб (залежно від інформації, наданої Рекламодавцем про себе у Клієнтському веб-інтерфейсі).

6.7.4. Рекламодавець не є агентством, що діє в інтересах і за рахунок Яндекса, або агентством, що діє в інтересах і за рахунок третіх осіб (кінцевих рекламодавців) при придбанні Послуг.

6.7.5. Між Рекламодавцем і Яндексом не укладено двосторонній письмовий договір на надання Послуг з умовою подальшої (повної або часткової) оплати Послуг за фактом їх надання, чинний на поточну дату.

6.7.6. Рекламодавець здійснив Акцепт Оферти на умовах відстрочення платежу (п. 7.1.2 Оферти).

6.8. Пропозиція Яндекса укласти Договір на умовах відстрочення платежу підтверджується шляхом надання Рекламодавцеві можливості виставлення Рахунка з відстроченням платежу через Клієнтський веб-інтерфейс Рекламодавця на Яндекс.uа (активна опція «Поповніть зараз, сплатіть пізніше»).

6.9. Відстрочення платежу надається на строк 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту виставлення Рахунка. Протягом зазначеного строку Рекламодавець зобов'язується оплатити вартість замовлених Послуг у розмірі 100% (сто відсотків) від суми Рахунка.

6.10. Відстрочення платежу надається на оплату Послуг, загальна вартість яких (сума Рахунка) не перевищує суми, розрахованої індивідуально для Рекламодавця у відповідності до його історії замовлень і зазначеної в клієнтському інтерфейсі в якості умови Договору з відстроченням платежу, зокрема зазначається дозволений максимальний розмір відстроченого платежу.

6.11. У цілях Договору оплата Послуг здійснюється у безготівковому порядку, зокрема банківським переказом або іншим допустимим законодавством способом із прийнятих Яндексом (зазначені в розділі «Способи оплати» на Сайті Яндекс.Директ). Вибір і використання способу оплати Послуг здійснюється Рекламодавцем на власний розсуд і без передбаченої відповідальності Яндекса. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання вибраних Рекламодавцем способу/форми оплати виходять за рамки Оферти та Договору і регулюються угодами (договорами) між Рекламодавцем і відповідними організаціями.

6.12. Рекламодавець зобов'язується повідомити Яндексу про здійснений платіж із наданням копії платіжного документа з відміткою банку-виконавця (за його наявності для відповідного способу оплати).

6.12.1. Цим Сторони домовилися, що у рамках укладеного Договору Яндекс має право здійснити зарахування грошових коштів, перерахованих за Рахунком (п. 6.5, 6.9 Оферти), у рахунок погашення заборгованості, що виникла за іншими договорами, укладеними між Яндексом та Рекламодавцем.

6.13. Послуги вважаються сплаченими Рекламодавцем із моменту отримання Яндексом підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Яндекса. В окремих випадках на власний розсуд Яндекса підтвердженням факту оплати може бути: а) факсимільна копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) факсимільна копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) верифікація Яндексом факту платежу на користь Яндекса через платіжну систему в разі здійснення Рекламодавцем електронного платежу.

6.14. Цим Сторони домовилися, що у разі якщо на момент припинення або розірвання Договору сума здійсненої Рекламодавцем передоплати Послуг перевищує вартість фактично наданих Рекламодавцеві за Договором Послуг, то різниця між зазначеними сумами визнається внесеною Рекламодавцем у рахунок оплати (передоплати) послуг Яндекса в рамках інших (у тому числі майбутніх) договорів, за винятком випадків: 1) коли інше прямо передбачено умовами Оферти; 2) коли інше додатково погоджено Сторонами під час припинення або розірвання Договору. Ця умова залишається чинною і діє також після розірвання або припинення Договору.

6.14.1. Щомісяця (в останній день звітного періоду) та/або після закінчення надання Послуг за Договором (Рахунком), Яндекс формує Акт про надані послуги (далі – Акт) відповідно до обсягу фактично наданих за звітний період Послуг.

6.14.2. Протягом 7 (семи) робочих днів із моменту надання Яндексом Акту Рекламодавець зобов'язаний передати Яндексу підписаний Рекламодавцем Акт або надати письмову мотивовану відмову від його підписання у зазначений строк за допомогою факсового та/або поштового зв'язку. Послуги вважаються наданими Яндексом належним чином і прийнятими Рекламодавцем у зазначеному в Акті обсязі, якщо протягом зазначеного у даному пункті строку Яндекс не отримав від Рекламодавця мотивованих письмових заперечень.

Після закінчення строку, зазначеного вище, претензії Рекламодавця щодо недоліків Послуг, у тому числі щодо кількості (обсягу), вартості та якості не приймаються.

7. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Рекламодавець здійснює Акцепт Оферти:

7.1.1. У разі укладення Договору на умовах передплати шляхом попередньої оплати за Рахунком Послуг Яндекса, відносно яких укладається Договір, протягом встановленого строку. Якщо Акцепт Оферти (оплата Рахунка) не був здійснений протягом встановленого строку оплати, Оферта втрачає силу щодо таких замовлених Послуг, а Яндекс залишає за собою право видалити відповідні Рекламні кампанії.

7.1.2. У разі укладення Договору на умовах відстрочення платежу:

7.1.2.1. Рекламодавцем ― юридичною особою шляхом виконання таких дій:

  • висловлення згоди з укладенням Договору з відстроченням платежу шляхом позначення галочкою навпроти «Я ознайомився з офертою і приймаю її умови» у Клієнтському веб-інтерфейсі;

  • виставлення Рахунка на Послуги, що надаються з відстроченням платежу;

7.1.2.2. Рекламодавцем ― фізичною особою шляхом виконання таких дій:

  • висловлення згоди з укладенням Договору з відстроченням платежу шляхом позначення галочкою навпроти «Я ознайомився з офертою і приймаю її умови» у Клієнтському веб-інтерфейсі;

  • виставлення Рахунка на Послуги, що надаються з відстроченням платежу, шляхом натиснення на кнопку «Поповнити зараз, сплатити пізніше»;

7.1.2.3. Рекламодавцем ― фізичною особою-підприємцем шляхом виконання дій, зазначених у п. 7.1.2.1 або у п. 7.1.2.2 (залежно від інформації, наданої Рекламодавцем про себе у Клієнтському веб-інтерфейсі).

Якщо після закінчення 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виставлення Рахунка, що передбачає відстрочення платежу, Рекламодавець не здійснив оплату Рахунка та у зазначений період відсутній факт надання Послуг за таким Рахунком (зокрема, Рекламодавець не почав розміщення Рекламної кампанії), Яндекс має право анулювати Рахунок, а відповідний Договір припиняє свою дію.

7.2. Стосовно однієї Рекламної кампанії можуть бути укладені послідовно кілька Договорів, Договір може бути укладений стосовно кількох Рекламних кампаній.

8. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/ і діє до моменту відкликання Оферти Яндексом.

8.2. Яндекс залишає за собою право внести зміни до умов Оферти, а також у Обов’язкові документи, та/або відкликати Оферту, а також припинити дію будь-якого із Обов’язкових документів, у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Яндексом змін до Оферти та/або Обов’язкових документів, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти та/або Обов’язкових документів в мережі інтернет за зазначеними у п. 3.1 та п. 8.1 адресами, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.

9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

9.1. Акцепт Оферти Рекламодавцем, здійснений згідно з розділом 7 Оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного кодексу України) на умовах Оферти.

9.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Рекламодавцем і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме: оплати Рекламодавцем вартості Послуг і надання Яндексом Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або б) до моменту розірвання Договору.

9.3. Рекламодавець погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти та/або Обов’язкових документів спричинює внесення цих змін до укладеного та чинного між Рекламодавцем і Яндексом Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферту та/або Обов’язкові документи.

9.4. У разі відкликання Оферти Яндексом впродовж строку дії Договору Договір вважається припиненим із моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Яндексом під час відкликання Оферти.

10. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірваний:

10.1.1. За згодою Сторін у будь-який час.

10.1.2. За ініціативою будь-якої зі Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншій Стороні.

10.1.3. На інших підставах, передбачених цією Офертою.

11. ГАРАНТІЇ

11.1. Протягом строку дії Договору Яндекс докладе усіх зусиль для усунення яких-небудь збоїв і помилок, у разі їх виникнення, в максимально короткі строки. При цьому Яндекс не гарантує відсутність помилок і збоїв під час розміщення Рекламних оголошень, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення.

11.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Яндекс не надає жодних інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від яких-небудь гарантій або умов стосовно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Рекламодавця.

11.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Рекламодавець (або представник Рекламодавця, у т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Рекламодавця) запевняє Яндекс і гарантує Яндексу, що:

11.3.1. Рекламодавець (представник Рекламодавця) зазначив достовірні дані, у тому числі персональні дані, Рекламодавця (представника Рекламодавця) під час реєстрації як користувача на Яндекс.ua та достовірні дані, у тому числі персональні, Рекламодавця під час оформлення платіжних документів з оплати Послуг.

11.3.2. Рекламодавець укладає Договір добровільно, при цьому Рекламодавець (представник Рекламодавця): а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

11.3.3. Рекламодавець (представник Рекламодавця) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

11.3.4. Розміщення Рекламної кампанії, відтворення та показ Рекламних оголошень у складі Рекламної кампанії, зміст і форма рекламних матеріалів (включаючи перелічене, але не обмежуючись ним: зміст Рекламних оголошень, веб-сторінок і сайтів, на які встановлено Посилання, контактні дані, об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються в рекламі), використання ключових слів/словосполучень, матеріали, на які встановлено Посилання, не порушують і не спричинюють порушення чинного законодавства та/або прав третіх осіб.

11.3.5. В момент Акцепту Оферти Рекламодавець надає Яндексу свою згоду: 1) на включення Яндексом всіх добровільно наданих ним персональних даних загального характеру до бази персональних даних, володільцем якої є ТОВ «Яндекс.Україна»; 2) на обробку його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Яндекса, а також у зв'язку з виконанням Яндексом приписів законодавства України; 3) на поширення (передачу) Яндексом його персональних даних третім особам, включаючи транскордонну передачу (у тому числі, у ТОВ «ЯНДЕКС» (Російська Федерація), іншим особам, що входять у групу компаній «Яндекс») і на використання його персональних даних такими третіми особами з метою, яка визначена у цьому пункті, і підтверджує свою відмову від отримання повідомлення про таку передачу його персональних даних третім особам.

Рекламодавець, здійснюючи Акцепт Оферти, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є ТОВ «Яндекс.Україна», з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

12.2. Яндекс ні за яких обставин не несе жодної відповідальності за Договором за: а) які-небудь дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Рекламодавця та/або третіх осіб; б) які-небудь непрямі збитки та/або упущену вигоду Рекламодавця та/або третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачити можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і будь-які наслідки використання (неможливості використання) Рекламодавцем вибраної ним форми оплати Послуг за Договором, а також використання/неможливість використання Рекламодавцем та/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передавання/отримання інформації.

12.3. Сукупний розмір відповідальності Яндекса за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 10% вартості Послуг за Договором.

12.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили належать події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини Сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору, які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні сторонам події та явища включно, але не обмежуючись зазначеним.

12.5. Рекламодавець несе відповідальність у повному обсязі за: а) дотримання всіх вимог законодавства, у тому числі законодавства про рекламу, про авторські та суміжні права, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, стосовно змісту та форми Реклами і матеріалів, на які Рекламодавець встановлює Посилання з Рекламного оголошення, вибір ключових слів, використання сайту (доменного імені сайту), на який встановлено Посилання, інші дії, виконані ним як рекламодавцем та/або рекламовиробником; б) достовірність відомостей, зазначених ним під час реєстрації як користувача на Яндекс.ua, і достовірність гарантій та запевнень Рекламодавця, що містяться у п. 11 Оферти.

12.6. Зважаючи на умови п. 12.5 Оферти, Рекламодавець зобов'язується власними силами та за свій рахунок вирішити спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо реклами (Рекламних кампаній, Рекламних оголошень) у зв'язку з її розміщенням за Договором, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Яндексу у зв'язку з претензіями та позовами, основою для пред'явлення яких стало розміщення Реклами Рекламодавця за Договором. Якщо зміст, форма та/або розміщення реклами Рекламодавця за Договором стали основою для пред'явлення до Яндекса приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів, Рекламодавець зобов'язується негайно на вимогу Яндекса надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту реклами, сприяти Яндексу у врегулюванні приписів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи витрати щодо сплати штрафів), заподіяні Яндексу внаслідок пред'явлення йому приписів у результаті розміщення Реклами Рекламодавця.

12.7. У разі порушення Рекламодавцем умов Договору Яндекс має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Рекламодавцем допущених порушень і відшкодування (компенсації) заподіяних Яндексу таким порушенням збитків у повному обсязі та/або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Рекламодавцеві за адресою електронної пошти Рекламодавця, зазначеною під час створення Рекламної кампанії. У разі розірвання Договору на зазначеній підставі Яндекс має право шляхом відрахування стягнути з Рекламодавця пред'явлені відповідно до Договору суми неустойок і збитків.

12.8. У разі порушення строку оплати Яндекс має право стягнути із Рекламодавця пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої у строк суми за кожний день прострочення, але не більше за розмір подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Усі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. Якщо спори між Рекламодавцем і Яндексом стосовно Договору не вирішено шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством у суді за місцем розташування Яндекса.

13.2. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні: 1) електронною поштою а) на адресу електронної пошти Рекламодавця, зазначену ним під час створення Рекламної кампанії, з адреси електронної пошти Яндекса, зазначеної в п. 14 Оферти у разі, якщо одержувачем є Рекламодавець, і б) на адресу електронної пошти Яндекса, зазначену в п. 14 Оферти, з адреси електронної пошти Рекламодавця, зазначеної ним під час створення Рекламної кампанії; 2) факсом; 3) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

13.3. Якщо одне або більше положень Оферти є з якої-небудь причини недійсними, позбавленими юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються чинними.

13.4. Не вступаючи в протиріччя з умовами Оферти, Рекламодавець і Яндекс мають право у будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

13.5. Яндекс може надати Рекламодавцеві переклад цієї Оферти з української іншими мовами, проте у разі невідповідності між умовами Оферти українською мовою та їхнім перекладом юридичну силу має виключно версія Оферти українською мовою.

14. РЕКВIЗИТИ ЯНДЕКСА:

Найменування: ТОВ «Яндекс.Україна»

Юридична адреса: вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, Київ, Україна, 04070

Код ЄДРПОУ 33942824

ІПН 339428226566

Тел.: (048) 737-44-10

Форма зворотного зв'язку за адресою http://feedback.yandex.ua/direct/

Банківські реквізити:

Поточний рахунок №26000054403123 у Південному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса, МФО 328704.

 

_____________________________

ТОВ «Яндекс.Україна»

Адреса розміщення в мережі інтернет: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/.

Дата 27.11.2014

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/22102014/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/04042014/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/26082013/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/12122012/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/07122012/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/19092012/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/10092012/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/24072012/

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_direct/20062011/