Оферта на надання послуг Яндекс.Маркет

Дата розміщення: 24 липня 2012 р.

Дата набуття чинності: 24 липня 2012 р.

Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Яндекс.Україна» (далі – «Яндекс») укласти Договір на надання Послуг «Яндекс.Маркет» на викладених нижче умовах.

1. Терміни та визначення

1.1. В цілях цього документа нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Акцепт Оферти – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених в п. 6.1 Оферти;

База даних «Яндекс.Маркет» є інформаційно-довідковою системою, що містить інформацію про товари і послуги, призначену для потенційних покупців (споживачів) товарів (послуг);

Веб-інтерфейс клієнта – розділ сайту Яндекса, доступний Замовнику після авторизації на сайті Яндекса з використанням логіна і пароля Замовника, який містить інформацію про Замовника, дані статистики та іншу інформацію стосовно Послуг, а також надає можливість віддаленої взаємодії Сторін в рамках Договору.

Дані статистики – дані систем автоматизованого обліку інформації Яндекса, які в тому числі можуть містити відомості про кількість Кліків і Показів, вартість Послуг Яндекс.Маркет та інші відомості, що стосуються розміщення Матеріалів, в електронному вигляді;

Договір – платний договір між Замовником і Яндексом на надання Послуг «Яндекс.Маркет», який укладається за допомогою Акцепту Оферти;

Замовник (Клієнт) – особа, яка здійснила Акцепт Оферти та є рекламодавцем і замовником Послуг «Яндекс.Маркет» за укладеним Договором;

Клік – звернення користувача за Посиланням, що міститься в Матеріалах;

Матеріали – надавані Замовником рекламно-інформаційні матеріали, що містять відомості про асортимент, ціни, характеристики, наявність у продажу товарів (послуг), пропонованих у магазині Замовника потенційним покупцям у поточний період, інформацію про розташування стаціонарних точок продажів Замовника зображення, опису та інші погоджені Сторонами відомості про товарні пропозиції та/або магазину Замовника;

Місце розміщення – місце на веб-сторінках інформаційних ресурсів у мережі інтернет або в Сервісі Яндекс.Маркет, визначене для розміщення (показу) Матеріалів та/або їх певних складових частин (зображень, опису тощо);

Оферта – цей документ «Оферта на надання послуг «Яндекс.Маркет», розміщений у мережі інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/oferta_market;

Показ – розміщення/відображення Матеріалів на Місцях розміщення;

Користувач – особа, що є відвідувачем інформаційних ресурсів у мережі інтернет;

Сервіс Яндекс.Маркет – означає всі веб-сайти (включаючи, але не обмежуючись, розміщеними в мережі інтернет за адресами: http://market.yandex.ru; http://market.yandex.ua), прикладні програми (в тому числі програми для мобільних пристроїв) Яндекса або його афільованих осіб, що надають доступ до Бази даних Яндекс.Маркет;

Посилання – текстове посилання або зображення, включені Замовником у Матеріали, що переадресовують користувачів, які звернулися до них за допомогою Кліка:

А) до інформаційного ресурсу (сайту) в мережі інтернет (сайт Замовника/ магазин Замовника), адреса (URL) якого зазначена Замовником;

Б) на спеціальний розділ Сервісу Яндекс.Маркет «Магазини на карті», що містить інформацію про стаціонарні точки продажів Замовника;

В) на спеціальну сторінку («Зателефонувати») Сервісу Яндекс.Маркет, що містить інформацію про контактний телефонний номер магазину Замовника.

Послуги «Яндекс.Маркет» – послуги Яндекса з розміщення Матеріалів на Місцях розміщення;

1.2. В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна здійснюється відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним: в першу чергу – законодавством РФ, в другу чергу – на Сервісі Яндекс.Маркет, потім – загальновживаним у мережі інтернет.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є платне надання Яндексом Замовникові Послуг «Яндекс.Маркет» на умовах Оферти.

3. Загальні умови надання послуг

3.1. Обов'язковою умовою надання Яндексом Послуг є прийняття та дотримання Замовником, застосування до відносин сторін за Договором вимог і положень, викладених в Оферті та визначених такими документами:

  • Документ «Загальні умови надання послуг Яндекс.Маркет», розміщений у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/market_general (далі – «Загальні Умови»);

  • Документ «Правила надання послуг Яндекс.Маркет: старт», що розміщений в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/market_rules_start (далі – «Правила»);

  • Документ «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщений у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • Документ «Вимоги до рекламних матеріалів», розміщений у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/market_adv_rules (далі – «Вимоги»);

  • Документ «Вимоги до методу передачі даних», розміщений у мережі інтернет за адресою: http://partner.market.yandex.ua/legal/tt.

3.2. Яндекс приступає до надання Послуг Замовникові з моменту сукупного виконання Замовником таких умов:

3.2.1. Замовник надав Матеріали, відповідні вимогам Договору;

3.2.2. Замовник здійснив Акцепт Оферти.

3.3. Замовник самостійно здійснює підготовку Матеріалів і надання їх Яндексу в порядку, викладеному в документі «Вимоги до методу передачі даних».

3.3.1. Інформацію про розташування стаціонарних точок продажів Замовника та інші погоджені Сторонами відомості можуть надаватися Замовником через веб-інтерфейс клієнта.

3.4. Яндекс має право здійснювати перевірку Матеріалів на відповідність вимогам Договору як до початку надання Послуг, так і в будь-який момент після початку надання Послуг. У разі виявлення невідповідності Матеріалів вимогам Договору Яндекс має право призупинити або припинити надання Послуг Замовникові.

3.5. У разі якщо Матеріали надано Замовником з порушенням правил і вимог Договору (в т.ч. Загальних Умов), Яндекс має право відмовити в розміщенні таких Матеріалів та/або призупинити надання Послуг відносно таких Матеріалів.

3.6. Обов’язковою умовою надання Послуг Яндекс.Маркет є визначення Замовником варіанта розміщення Матеріалів (якщо інше не передбачене Загальними умовами або Правилами):

  • «активні продажі» - розміщення Матеріалів на умовах та Місцях розміщення, що визначені документом «Загальні умови»;

  • «старт» - розміщення Матеріалів на умовах та Місцях розміщення, що визначені документом «Правила».

Визначення варіанта розміщення здійснюється Замовником через веб-інтерфейс клієнта. Для Матеріалів магазину Замовника може бути обраний тільки один варіант розміщення.

3.6.1. Місця розміщення Матеріалів визначаються відповідно до положень документів «Загальні умови» та «Правила».

3.7. Замовник не має права передавати свої права за Договором якій-небудь третій стороні.

3.8. Послуги надаються Замовникові в обсязі, що відповідає сумі здійсненої ним передоплати. Яндекс залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку в разі, якщо вартість Послуг, наданих Яндексом за Договором, стала дорівнювати або перевищила суму, перераховану Замовником на розрахунковий рахунок Яндекса як передоплату за надання Послуг.

3.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних (логін і пароль). Усі дії, виконані стосовно розміщення Матеріалів через веб-інтерфейс клієнта з використанням логіна і пароля Замовника, вважаються виконаними Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, виконані з використанням логіна і пароля Замовника.

3.10. Замовник визнає, що в цілях Договору, зокрема, для визначення кількості Показів, кількості Кліків, вартості Послуг, а також моменту початку і періоду надання Послуг використовуються виключно дані статистики Яндекса.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Яндекс зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовникові Послуги «Яндекс.Маркет» відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.

4.1.2. У разі надання Послуг за Договором забезпечити можливість ознайомлення Замовника з даними статистики через веб-інтерфейс клієнта, при цьому Яндекс не несе відповідальності в разі неможливості ознайомлення Замовника з даними статистики через причини, не залежні від Яндекса.

4.1.3. Розміщувати Матеріали, що експортуються Замовником, в Базу даних Яндекс.Маркет за умови дотримання Замовником вимог, викладених у документі «Вимоги до методу передачі даних».

4.1.4. У разі відмови Замовника від виконання Договору на підставах, передбачених Офертою, повернути Замовникові на його письмову вимогу суму передоплати за винятком вартості фактично наданих Яндексом до моменту розірвання Договору Послуг. Повернення здійснюється протягом п'яти робочих днів з моменту отримання Яндексом належно оформленої письмової вимоги Замовника і в необхідних випадках інших документів, що ідентифікують Замовника.

4.2. Яндекс має право:

4.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовникові Послуг за Договором через технічні, технологічні або інші причини, що перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.

4.2.2. Призупинити надання Послуг за Договором і достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Замовника у випадках: а) порушення Замовником зобов'язання, передбаченого п. 4.3.3, 4.3.4 Оферти; б) порушення Замовником інших зобов'язань, прийнятих відповідно до Договору.

4.2.3. Робити контрольні (перевірочні) закупівлі в Замовника для перевірки відповідності змісту наданих Замовником Матеріалів поточним пропозиціям магазину Замовника і фактичному дотриманню заявлених умов продажу товарів (послуг). Дані, отримані в результаті контрольної закупівлі, є достатньою, але не єдиною підставою для визнання факту порушення Замовником п. 4.3.3 Оферти.

4.2.4. Вносити зміни до Оферти і Загальних Умов у встановленому Офертою порядку.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Здійснювати експорт Матеріалів з дотриманням технічних вимог, визначених документом «Вимоги до методу передачі даних».

4.3.2. Під час підготовки, створення, зміни Матеріалів дотримуватися всіх вимог Яндекса до рекламних матеріалів та умов розміщення, обумовлених Офертою, а також всі застосовні норми і вимоги чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про рекламу», Закону України «Про авторське право та суміжні права», Закону України «Про захист економічної конкуренції», Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», але не обмежуючись перерахованим.

4.3.3. Надавати Матеріали, зміст яких відповідає поточним пропозиціям магазину Замовника, і дотримуватися заявлених умов продажу товарів (послуг).

4.3.4. Надати через Веб інтерфейс клієнта інформацію про сайт Замовника, незалежно від наявності або відсутності можливості замовлення/придбання товару/послуги безпосередньо на сайті Замовника.

4.3.5. Забезпечити працездатність інтернет-магазину (сайту), відносно якого надано Матеріали, і можливість доступу до нього користувачів під час звернення за відповідним Посиланням Замовника.

4.3.6. Забезпечити наявність на сайті магазину/сайті Замовника достовірних відомостей про продавця і товари (роботи, послуги) в обсязі, який вимагає законодавство України.

4.3.7. На вимогу Яндекса в строк, що не перевищує трьох днівз моменту отримання цієї вимоги, надати належно завірені копії документів, які підтверджують інформацію про продавця, розміщену на сайті Замовника/магазину Замовника. Сторони визнають, що інформація про продавця не є конфіденційною.

4.3.8. Сплатити Послуги Яндекса за Договором у встановлені в Оферті (Договорі) строки і порядку.

4.3.9. Використовувати веб-інтерфейс клієнта відповідно до встановлених Яндексом правил, зазначених у веб-інтерфейсі клієнта.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. На доступ до даних статистики в установленому порядку.

4.4.2. Змінювати Матеріали (у тому числі умови розміщення) у будь-який час з дотриманням всіх встановлених Договором вимог.

4.4.3. Призупинити та/або припинити розміщення Матеріалів у будь-який час.

4.4.4. У разі незгоди зі змінами, внесеними Яндексом в Загальні умови, відмовитися від виконання Договору в односторонньому порядку, письмово повідомивши Яндекс в строк не пізніше 7 (семи) днів із моменту розміщення зазначених змін і сплативши Яндексу вартість фактично наданих Послуг. Договір вважається розірваним із моменту отримання Яндексом повідомлення Замовника.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг, наданих Яндексом за Договором, визначається відповідно до даних статистики Яндекса в такому порядку:

5.1.1. Активні продажі:

Вартість Послуг визначається, виходячи з цін на Клік та кількості Кліків за звітний період. При цьому ціни на Кліки узгоджуються Сторонами в ході надання Послуг Яндекс.Маркет з урахуванням призначених Замовником максимальних цін на Кліки, встановлених Яндексом мінімальних цін на Кліки, а також Місць розміщень та умов розміщення Матеріалів відповідно до Загальних умов і відбиваються в даних статистики Яндекса.

5.1.2. Старт.

Вартість Послуг встановлена Яндексом у фіксованому ромірі та вказана в Правилах.

5.2. Звітний період надання Послуг встановлюється в межах календарного місяця.

5.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у гривнях в безготівковому порядку.

5.3.1. В цілях обліку вартості наданих Послуг, у тому числі в даних статистики Яндекса, можуть використовуватися умовні одиниці (у.о.). Співвідношення у.о. з валютою розрахунків за Договором (гривнею) зазначаються в Загальних Умовах і у веб-інтерфейсі клієнта.

5.4. Послуги надаються Замовникові на умовах попередньої оплати Послуг. Замовник здійснює авансовий платіж у розмірі 100% (Ста відсотків) від загальної вартості Послуг на підставі рахунку, виставленого Яндексом Замовникові на оплату («Рахунок»), протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставляння Рахунку. Для цілей Оферти строк, що обчислюється в календарних днях, не включає неробочі святкові дні.

5.5. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Яндексом підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Яндекса. В окремих випадках на власний розсуд Яндекса підтвердженням факту оплати може служити: а) факсимільна копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату при безготівковій формі оплати; б) факсимільна копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) верифікація Яндексом факту платежу на користь Яндекса через платіжні системи в разі здійснення Замовником електронного платежу.

5.6. Цим Сторони домовилися, що в разі якщо на момент припинення або розірвання Договору сума здійсненої Замовником передоплати Послуг перевищує вартість фактично наданих Замовникові за Договором Послуг, то різниця між зазначеними сумами може бути на заяву Замовника визнана внесеною Замовником в рахунок оплати (передоплати) Послуг в рамках інших (у тому числі майбутніх) договорів, за винятком випадків: 1) коли інше прямо передбачене умовами Оферти; 2) коли інше додатково погоджене Сторонами у разі припинення або розірвання Договору. Ця умова залишається чинною і діє також після розірвання або припинення Договору.

5.6.1. Щомісячно (в останній день звітного періоду) та/або в останній день надання Послуг за Договором (Рахунком), Яндекс формує Акт про надані послуги (далі – «Акт») відповідно до обсягу фактично наданих у Звітному періоді Послуг, підписує його і надсилає Замовникові не пізніше 7 (семи) календарних днів після закінчення Звітного періоду. Одночасно з Актом Яндекс надсилає Замовникові відповідні рахунки-фактури. 5.6.2. Протягом семи робочих днів з моменту надання Яндексом Акту Замовник зобов'язаний передати Яндексу підписаний Замовником Акт або надати письмову мотивовану відмову від його підписання в зазначений строк за допомогою факсового та/або поштового зв'язку. В разі неотримання Яндексом у встановлений у цьому пункті строк підписаного Замовником Акту або мотивованої відмови від його підписання, зобов'язання Яндекса щодо надання Послуг, зазначених в Акті, Послуги вважаються виконаними належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі.

Після закінчення строку, зазначеного вище, претензії Замовника стосовно Акту, у тому числі щодо кількості (обсягу), вартості та якості Послуг не приймаються.

6. Акцепт оферти та укладення договору

6.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом попередньої оплати за Рахунком Послуг Яндекса, відносно яких укладається Договір, протягом 5 днів з моменту виставляння Рахунку.

6.2. У випадку якщо Замовник здійснив Акцепт Оферти в строк, що перевищує зазначений у Рахунку, Яндекс має право, на свій розсуд, прийняти такий Акцепт і приступити до надання Послуг, або відмовитися від прийняття такого Акцепту, повернувши Замовникові суму передоплати.

7. Строк дії та зміна умов оферти

7.1. Оферта набуває чинності з дати, зазначеної в розділі «Дата набуття чинності» та діє до моменту відкликання Оферти Яндексом.

7.2. Яндекс залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Яндексом змін до Оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет за адресою https://yandex.ua/legal/oferta_market, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.

8. Строк дії та зміна договору

8.1. Акцепт Оферти Замовником, здійснений згідно зі ст.6. Оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного Кодексу України) на умовах Оферти.

8.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Яндексом Послуг в обсязі, відповідному вартості Послуг, або б) до моменту розірвання Договору.

8.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричинює внесення цих змін до укладеного і діючого між Замовником і Яндексом Договору, і ці зміни в Договір набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.

8.4. У разі відкликання Оферти Яндексом протягом строку дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлене Яндексом при відкликанні Оферти.

9. Розірвання договору

9.1. Договір може бути розірваний:

9.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

9.1.2. Яндексом у разі порушення Замовником умов Договору негайно з письмовим повідомленням Замовника;

9.1.3. На інших підставах, передбачених цією Офертою та/або чинним законодавством України.

9.2. Зобов'язання Сторін за Договором, які через свою природу повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання стосовно конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але не обмежуючись зазначеним), залишаються чинними після закінчення дії Договору.

9.3. Припинення строку дії Договору на будь-якій підставі не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом строку його дії.

10. Гарантії

10.1. Протягом строку дії Договору Яндекс докладе всіх зусиль для усунення яких-небудь збоїв і помилок у разі їх виникнення. При цьому Яндекс не гарантує відсутності помилок і збоїв при розміщенні Матеріалів, у тому числі відносно роботи програмного забезпечення.

10.2. За винятком гарантій, безпосередньо зазначених у тексті Оферти, Яндекс не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від яких-небудь гарантій або умов стосовно непорушення прав і відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

10.3. Здійснюючи Акцепт Оферти, Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) підтверджує і гарантує Яндексу, що:

10.3.1. Замовник (представник Замовника) зазначив достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника (представника Замовника) під час реєстрації як користувача на Яндексі та достовірні дані, у тому числі персональні, Замовника при оформленні платіжних документів з оплати Послуг.

10.3.2. В момент Акцепту Оферти Замовник надає Яндексу свою згоду: 1) на включення Яндексом всіх добровільно наданих ним персональних даних загального характеру до бази персональних даних, володільцем якої є ТОВ «Яндекс.Україна»; 2) на обробку його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Яндекса, а також у зв'язку з виконанням Яндексом приписів законодавства України; 3) на поширення (передачу) Яндексом його персональних даних третім особам, включаючи транскордонну передачу (у тому числі, у ТОВ «ЯНДЕКС» (Російська Федерація), іншим особам, що входять у групу компаній «Яндекс») і на використання його персональних даних такими третіми особами з метою, яка визначена у цьому пункті, і підтверджує свою відмову від отримання повідомлення про таку передачу його персональних даних третім особам.

Замовник, здійснюючи Акцепт Оферти, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є ТОВ «Яндекс.Україна», з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.3.3. Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Оферти і Договору, в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій відносно укладання і виконання Договору.

10.3.4. Замовник (представник Замовника) володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання і виконання Договору.

10.3.5. Розміщення (відтворення, показ), інше використання Яндексом Матеріалів за Договором, а також Матеріали (їх зміст), до яких здійснюється переадресація користувачів, не порушує і не спричинює порушення яких-небудь прав третіх осіб та чинного законодавства, у зв'язку з чим Замовник несе відповідальність відповідно до п. 11.5, 11.6 Оферти.

11. Відповідальність та обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Яндекс ні за яких обставин не несе жодної відповідальності за Договором за: а) які-небудь непрямі збитки та/або упущену вигоду Замовника та/або третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачити можливість таких збитків чи ні; б) використання/неможливість використання Замовником та/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передання/отримання Матеріалів та/або інформації.

11.3. Сукупний розмір відповідальності Яндекса за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків, за будь-яким позовом або претензією стосовно Договору чи його виконання, обмежується 10 % вартості Послуг за Договором.

11.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією угодою, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

11.5. Замовник несе відповідальність в повному обсязі за а) дотримання всіх вимог законодавства, у тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, стосовно змісту і форми Матеріалів і матеріалів, на які Замовник встановлює Посилання з Матеріалів, використання сайту (доменного імені сайту), на який встановлено Посилання, інші дії, здійснювані ним як рекламодавцем та/або рекламовиробником; б) достовірність відомостей, зазначених ним під час реєстрації як користувачем на Яндекс.ua, достовірність відомостей, зазначених у Матеріалах.

11.6. Зважаючи на умови п. 11.5 Оферти, Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегульовувати претензії третіх осіб щодо Матеріалів, у зв'язку з їх розміщенням за Договором, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), заподіяні Яндексу у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення Матеріалів Замовника за Договором. У разі якщо зміст, форма та/або розміщення Матеріалів Замовника за Договором стало підставою для пред'явлення до Яндекса приписів щодо сплати штрафних санкцій зі сторони державних органів, Замовник зобов'язується негайно на вимогу Яндекса надати йому всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту Матеріалів, сприяти Яндексу у врегулюванні приписів, а також відшкодувати всі збитки (включаючи витрати на сплату штрафів), заподіяні Яндексу внаслідок пред'явлення йому приписів у результаті розміщення Матеріалів Замовника.

11.7. У разі порушення Замовником умов Договору Яндекс має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і відшкодування (компенсації) заподіяних Яндексу таким порушенням збитків у повному обсязі та/або розірвати Договір. У разі розірвання Договору на зазначеній підставі Яндекс має право шляхом утримання стягнути із Замовника пред'явлені відповідно до Договору суми неустойок і збитків.

12. Інші умови

12.1. Договір, його укладання і виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. Якщо спори між Замовником і Яндексом відносно Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством в суді за місцем розташування Яндекса.

12.2. Сторони погодилися, що умова збереження конфіденційності реєстраційних даних (включаючи персональні дані), зазначених Замовником під час реєстрації на Яндекс.ua та/або під час укладання Договору, не поширюється на випадки використання Яндексом таких даних в цілях виставляння Замовникові рахунків на надання Послуг, рахунків-фактур та оформлення із Замовником актів здачі-приймання Послуг. У цих документах підлягають зазначенню дані (у тому числі персональні дані) і реквізити, надані Замовником.

12.3. Будь-які повідомлення за Договором можуть направлятися однією Стороною іншій Стороні: 1) електронною поштою а) на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним під час реєстрації на Яндексі, з адреси електронної пошти Яндекса, зазначеної в п. 13 Оферти в разі, якщо одержувачем є Замовник, і б) на адресу електронної пошти Яндекса, зазначену в п. 13 Оферти, з адреси електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час реєстрації на Яндекс.ua; 2) факсом; 3) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

12.4. У разі якщо одне або більше положень Оферти з якої-небудь причини є недійсними, такими, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються чинними.

12.5. Не вступаючи в протиріччя з умовами Оферти, Замовник і Яндекс мають право у будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

12.6. Яндекс може надати Замовникові переклад цієї Оферти з української на інші мови, проте в разі невідповідності між умовами Оферти українською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно версія Оферти українською мовою.

13. Реквізити Яндекса:

Найменування: ТОВ «Яндекс.Україна»

Юридична адреса: вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, Київ, Україна, 04070

Код ЄДРПОУ 33942824

ІПН 339428226566

тел.: (048) 737-44-10

електрона пошта: info@yandex-team.com.ua

Банківські реквізити: Поточний рахунок № 26000054403123 в Южному ГРУ Приватбанку, м. Одеса, МФО 328704.

Попередня версія документа: https://yandex.ua/legal/oferta_market/14052012