Угода про інформаційну співпрацю

Цей документ є перекладом Угоди про інформаційну співпрацю українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди про інформаційну співпрацю та цим перекладом лише російська версія Угоди про інформаційну співпрацю має юридичну силу. Російська версія Угоди про інформаційну співпрацю розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/referencies_cooperation/?lang=ru.

Російська Федерація,

місто Москва.

Дата розміщення: 23 листопада 2010 р.

Дата набуття чинності: 23 листопада 2010 р.

Цей документ (далі — «Угода») визначає умови інформаційної співпраці між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») і Партнером.

1.1. У цілях цієї Угоди нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Партнер — особа, що здійснює інформаційну співпрацю з Яндексом відповідно до цілей та умов Угоди. Яндекс має право в односторонньому порядку встановлювати та змінювати критерії, яким повинні відповідати Партнери.

Міра відповідності потенційного Партнера таким критеріям визначається виключно Яндексом на власний розсуд. Яндекс має право відмовити будь-якому потенційному Партнеру в укладанні Угоди без пояснення причин.

Дані — структурована тематична інформація загальнодоступного характеру, розміщена на Сайті Партнера.

Користувачі — особи, що є відвідувачами інформаційних ресурсів у мережі інтернет.

Сервіси — сервіси Яндекса, що надають Користувачам можливість пошуку проіндексованих і систематизованих Даних.

Індексування Даних — процес розпізнання, обробки та створення індексу Даних відповідно до їх змісту, здійснюваний за допомогою автоматизованих програмних засобів, що забезпечує внесення, облік і зберігання Даних у Базах Даних Яндекса в цілях систематизації Даних і організації для Користувачів пошуку за цими Даними. Індексування може включати також автоматичну обробку, систематизацію та групування Даних за тематикою, ключовими словами і будь-якими іншими параметрами на розсуд Яндекса, у тому числі шляхом їх групування з власними даними Яндекса та даними, отриманими від інших Партнерів.

Бази Даних Яндекса — подана в об'єктивній формі сукупність усіх Даних на Сервісі, щодо яких здійснене Індексування Даних, а також власних даних Яндекса і даних, отриманих Яндексом з інших джерел, систематизованих так, щоб ці Дані могли бути знайдені та опрацьовані за допомогою комп'ютера.

Авторські права на підбір і розташування Матеріалів у Базі Даних Яндекса, а також виняткове право виробника Бази даних Яндекса належать Яндексу. Права власника інформації, що міститься в Базах Даних, підлягають охороні незалежно від авторських та інших прав на такі Бази Даних.

1.2. В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Угоди. У цьому випадку тлумачення терміна здійснюється відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Угоди слід керуватися тлумаченням терміна, що склалося в мережі інтернет.

1.3. До цієї Угоди та відносин між Яндексом і Партнером, що виникають у зв'язку з індексуванням і подальшим використанням Даних, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

1.4. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначене інше, під терміном «Законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Партнера або місця здійснення ним юридично значущих дій відповідно до цієї Угоди. Якщо які-небудь дії Партнера за цією Угодою порушують законодавство місця перебування Партнера, Партнер зобов'язується утриматися від таких дій.

2. Загальні умови взаємодії

2.1. Сторони в рамках Угоди діють самостійно, кожна від свого імені за свій рахунок.

2.2. Ця Угода є безоплатною, не припускає жодних фінансових відносин і розрахунків Сторін відповідно до або у зв'язку з виконанням досягнутих в Угоді домовленостей.

2.3. Взяті за Угодою зобов'язання виконуються Сторонами своєю волею та у власному інтересі.

2.4. Ця Угода не припускає виконання Сторонами яких-небудь додаткових зобов'язань, крім прямо обумовлених Угодою та Регулюючими документами, у тому числі не пов'язана прямо або непрямо з якими-небудь іншими договірними зобов'язаннями, зокрема передачею товарів, наданням прав, виконанням робіт або наданням послуг.

3. Індексування Даних, доступ Користувачів до Даних

3.1. У рамках цієї Угоди Яндекс може виконувати такі дії, спрямовані на систематизацію та організацію пошуку Даних Користувачами:

3.1.1. Індексування Даних.

3.1.2. Використання фрагментів Даних в інформаційних цілях (цитати з текстів, зменшені зображення та/або зменшені кадри з відеоматеріалів, далі разом іменовані — «Цитати»), шляхом їх відтворення, поширення та доведення до загального відома, як самостійно, так і спільно з будь-якими іншими даними та матеріалами, будь-якими з таких способів у форматі та на умовах, що визначаються та змінюються Яндексом самостійно і на власний розсуд:

  • розміщення Цитат на Сервісах;

  • поширення Цитат шляхом розсилання Користувачам за підпискою та відтворення інформації технічними засобами (у тому числі за допомогою віджетів, rss-стрічок, програм-клієнтів та іншими аналогічними способами);

  • надання можливості створювати, зберігати та розміщувати посилання на Цитати, а також надання інструментів доступу до Цитат для їх використання на сайтах і в програмах третіх осіб;

  • іншими способами обміну інформацією, що не суперечать цілям та умовам Угоди.

3.2. Використання Цитат відповідно до п. 3.1.2 Угоди супроводжуватиметься посиланням на Сайт Партнера. Формат і порядок розміщення такого посилання визначається Яндексом. Сторони домовилися вважати зазначення такого посилання належним виконанням Яндексом обов'язків, передбачених п. 1 ст. 1274 ЦК РФ. Партнер гарантує, що він має права, необхідні для такого використання Цитат.

3.3. Яндекс має право у будь-який момент без попереднього повідомлення призупинити або припинити індексування Даних повністю або частково.

4. Партнер гарантує:

4.1. що має права на Дані та їх фрагменти в обсязі, що дозволяє їх використання Яндексом відповідно до умов Угоди, а також що таке використання Яндексом Даних за Угодою відповідно до її цілей та умов не порушує і не спричинює порушення чинного законодавства, а також яких-небудь прав та інтересів третіх осіб і не створить у Яндекса зобов'язань щодо виплати винагороди третім особам, а також зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішувати всі спори та врегульовувати претензії третіх осіб, що надходять як на адресу Партнера, так і на адресу Яндекса щодо Даних, у зв'язку з їх використанням Яндексом у рамках Угоди;

4.2. що Дані не дублюватимуть одне одного.

4.3. Відповідальність за достовірність відомостей, наданих Партнером у Повідомленні, покладається на Партнера.

5. Яндекс не гарантує:

5.1. що Дані індексуватимуться та розміщуватимуться Яндексом в якому-небудь певному обсязі та на якихось певних сервісах Яндекса;

5.2. що Дані зберігатимуться в Базах Даних Яндекса в повному обсязі, при цьому Яндекс залишає за собою безумовне право на видалення Даних (будь-якої частини Даних) з Бази Даних Яндекса в будь-який час.

6. Момент укладання Угоди

6.1. Ця Угода вважається укладеною та набуває чинності з моменту, на який у сукупності виконано такі умови:

6.1.1. Яндекс отримав підписане Партнером Повідомлення про згоду з умовами цієї Угоди, завірене підписом уповноваженої особи Партнера та печаткою, за формою, наведеною за адресою: http://help.yandex.ru/webmaster/files/reviews-notification_otzyvy.doc;

6.1.2. Яндекс здійснив індексування Даних.

6.2. Строк дії Угоди не обмежений.

7. Зміна та розірвання Угоди

7.1. Текст цієї Угоди в чинній редакції розміщено в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/referencies_cooperation.

7.2. Яндекс має право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення за адресою, зазначеною в п. 7.1, якщо Яндексом не визначено інший строк набуття чинності.

7.3. У разі незгоди Партнера зі змінами, внесеними Яндексом в Угоду, Партнер має право відмовитися від продовження інформаційної співпраці, надіславши Яндексу відповідне Повідомлення, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку, якщо інша угода зі спірного питання не буде досягнута Сторонами додатково.

7.4. Якщо Партнер не повідомив Яндекс про свою незгоду з внесеними змінами, зміни вважаються прийнятими Партнером і застосовуються до відносин Сторін за Угодою.

7.5. Будь-яка незгода Партнера з умовами Угоди повністю або частково означає для Яндекса відмову від співпраці, і Яндекс залишає за собою право припинити Угоду в односторонньому порядку.

7.6. Угода може бути розірвана:

7.6.1. у будь-який час за згодою Сторін;

7.6.2. будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку повідомленням іншої Сторони за 5 (п'ять) днів до дати розірвання;

7.6.3. будь-якою зі Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Угоди без попереднього повідомлення.

8. Інші умови

8.1. Взаємодія Сторін у ході виконання Угоди здійснюється з використанням таких засобів і способів обміну інформацією та документами (повідомленнями, листами, претензіями), що визнаються Сторонами належними:

  • електронною поштою;

  • поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, факсом (із підтвердженням про отримання телефоном);

  • іншими способами, визначеними Угодою або погодженими Сторонами в робочому порядку.

8.2. Партнер самостійно несе відповідальність за дотримання вимог чинного Законодавства під час виконання Угоди щодо Даних, у тому числі за дотримання вимог законодавства про рекламу, про персональні дані, про інтелектуальну власність, але не обмежуючись вищеперерахованим, у зв'язку з чим приймає на себе гарантії та зобов'язання відповідно до п. 4.1 Угоди.

8.3. Яндекс за жодних обставин не несе ніякої відповідальності у зв'язку з Угодою за:

  • які-небудь дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності яких-небудь третіх сторін;

  • які-небудь збитки Партнера та третіх сторін незалежно від того, міг Яндекс передбачати можливість таких збитків чи ні;

  • використання/неможливість використання Партнером, Користувачем і третіми особами Сервісів, Даних, будь-яких засобів і способів передання/отримання інформації.

8.4. Недійсність і неможливість виконання з якої-небудь причини тієї чи іншої умови цієї Угоди негативно не позначатиметься на дійсності та можливості виконання інших її умов.

8.5. Усі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо виниклі розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд до судів м. Москви за їх підвідомчістю з обов'язковим дотриманням досудового порядку.

8.6. Адреса та реквізити Яндекса:

ТОВ «ЯНДЕКС», ОДРН 1027700229193

Адреса: 119021, Росія, Москва, вул. Льва Толстого, 16

тел.: (+7495) 739-7000

факс: (+7495) 739-7070

електронна пошта: info@reviews.yandex.ru